جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون وصول مالیات مستغلات هر محل به
عهده بلدیه آن محل خواهد بود و همچنین وصول بقایای این مالیات تا این
تاریخ به عهده بلدیه محل است .
وزارت داخله مامور اجرای این قانون و نظامنامه لازمه آن را تهیه خواهد
کرد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم آبان ماه یک هزار و
سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1309/08/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :