جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


ماده واحده - وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس
شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به
موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان
ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب
مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد تا
نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع به
کمیسیون بدهند و شور دوم بعد از انقضای هشت روز به عمل آید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه 28 فروردین ماه یک هزار و
سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1309/01/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :