جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


ماده واحده - دولت مجاز است لوایحی را که وزیر عدلیه به مجلس شورای
ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجر
گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است
معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس
شورای ملی پیشنهاد نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوازدهم آبان ماه یک هزار و
سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1309/08/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :