جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


ماده واحده - مجلس شورای ملی به دولت اجازه می دهد به طور استثنا آقای
میرزا عباسخان آریا را بدون مراتب مقرره در استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری از رتبه
7 به رتبه 8 ترفیع بدهند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و چهارم مرداد ماه یک
هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1308/05/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :