×

کارمندصداوسیماکه بموجب ابلاغ شماره 472-11ب مورخ 30 11 68ازتاریخ 1 12 68بازنشسته شده است احتساب حقوق بازنشستگی اوبرمبنای مقررات قبلی آئین نامه استخدامی سازمان صداوسیما ملاک موجهی ندارد

کارمندصداوسیماکه بموجب ابلاغ شماره 472-11ب مورخ 30 11 68ازتاریخ 1 12 68بازنشسته شده است احتساب حقوق بازنشستگی اوبرمبنای مقررات قبلی آئین نامه استخدامی سازمان صداوسیما ملاک موجهی ندارد

کارمندصداوسیماکه-بموجب-ابلاغ-شماره-472-11ب-مورخ-30-11-68ازتاریخ-1-12-68بازنشسته-شده-است-احتساب-حقوق-بازنشستگی-اوبرمبنای-مقررات-قبلی-آئین-نامه-استخدامی-سازمان-صداوسیما-ملاک-موجهی-ندارد-

تاریخ 11/6/74 شماره دادنامه 94 کلاسه پرونده 73/101

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
باتوجه به مقررات اصلاحی ماده 4-4-6آئین نامه استخدامی سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/11/1368درباب کیفیت محاسبه حقوق بازنشستگی وقابلیت اجرای آن ازتاریخ 1/12/68دادنامه شماره 519 15/6/72 شعبه نهم دیوان عدالت اداری ،موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود.این رای به استنادقسمت آخرماده 20قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوطه درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور

* سابقه *
شماره ه/73/101 1/7/1374
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :مدیردفترحقوقی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراصادره ازشعب 9و13دیوان عدالت اداری
مقدمه :الف - شعبه نهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 71/1326موضوع شکایت خانم اختربلالائی بطرفیت صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران بخواسته اعتراض به تضییع حقوق بازنشستگی بشرح دادنامه شماره 519-15/6/72چنین رای صادر نموده است ،چون شاکی بموجب ابلاغ شماره 472-11ب مورخ 30/11/68ازتاریخ 1/12/68بازنشسته شده است احتساب حقوق بازنشستگی اوبرمبنای مقررات قبلی آئین نامه استخدامی سازمان صداوسیماکه بشرح مصوب 2200/4914/23 مورخ 28/11/68ملغی وضوابط جدیدجانشین آن شده است ملاک موجهی نداردلذا شکایت ردمی شود.
ب - شعبه سیزدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 71/677موضوع شکایت آقای حسین دشتی بطرفیت صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران بخواسته اعتراض به صدور مجددحکم حقوق بازنشستگی ومطالبه مابه التفاوت ویالغوحکم وارجاع به کار طی دادنامه شماره 26-5/2/73چنین رای صادرنموده است ،باتوجه به مفاد لایحه جوابیه سازمان طرف شکایت مبنی براینکه ابلاغ بازنشستگی شاکی از تاریخ 1/12/68صادرکه همزمان باتحقق واجرای احکام بازنشستگی بند4/4/6 آئین نامه استخدامی سازمان ناظربرنحوه محاسبه حقوق بازنشستگان اصلاح که حکم حقوقی جدیدشاکی مورخ 10/9/69صادوحکم حقوقی بازنشستگی قبلی لغوشده است ،لذاباتوجه به مفادشکوائیه ولایحه دفاعیه ومدارک ارسالی ودیگر قرائن موجودنتیجتابه دلیل آنکه حکم حقوقی بازنشستگی شاکی به شماره 4616-11/ب مورخ 16/11/68باتقاضای شخصی رسماازتاریخ 1/12/68می باشد وتاریخ اصلاح آئین نامه استخدامی سازمان که پیروآن حکم بازنشستگی حقوقی جدیدمورخ 10/9/69اصدارکه منجربه تضییع ومسقط حقوق شاکی گردید.لذاحکم به ورودشکایت شاکی وبرقراری حقوق بازنشستگی به ماخذحکم سابق الصدور مورخ 16/11/68ازتاریخ 1/12/68که تاریخ رسمی وواقعی بازنشستگی شاکی می باشد،صادرواعلام می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پورباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آرابشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ،شماره : 14805 7/10/1374
6

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 94

تاریخ تصویب : 1374/06/11

تاریخ ابلاغ : 1374/10/07

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.