جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


ماده واحده - ماده ذیل تحت نمره 175 مکرر به قانون مجازات عمومی
افزوده می شود:
ماده 175 مکرر - هر گاه در قتل یا ضرب یا جرح عمدی که در غیر مورد منازعه
واقع شده دو یا چند نفر دخالت نمایند بدون این که معلوم گردد مرتکب اصلی
کدام یک است هر یک از مداخله کنندگان در صورت وقوع به سه الی ده سال حبس
با اعمال شاقه و در صورت وقوع جرح یا ضرب بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر
در ماده 172 و یا ماده 173 محکوم می گردد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سوم خرداد ماه یک هزار و سیصد
و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1313/03/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :