جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


ماده واحده - ماده ذیل تحت نمره 269 مکرر به قانون مجازات عمومی
افزوده می شود:
ماده 269 مکرر - الف - اگر کسی به قصد متهم نمودن غیر آلات و ادوات جرم و
اشیا حاصله از آن و یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب
اتهام او می گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا دکان و یا مغازه و یا جیب و
یا اشیایی که متعلق به او است بگذارد یا مخفی کند و در اثر این عمل شخص
مزبور تعقیب گردد پس از ثبوت برائت آن شخص مرتکب به طریق ذیل مجازات
خواهد شد:
1 - در صورتی که قصد او از آن عمل متهم ساختن غیر به ارتکاب جنحه بوده به
حبس تادیبی از یک ماه الی شش ماه .
2 - در صورتی که قصد او از آن عمل متهم ساختن غیر به ارتکاب جنایتی بوده
به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال .
ب - هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به
وسیله مراسلات یا عرایض یا راپورتها یا نشر یا توزیع هر گونه اوراق چاپی
یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا اعمالی را بر خلاف
حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص یا اشخاص یا مقامات رسمی تصریحا
یا تلویحا نسبت دهد اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر
مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه به حبس تادیبی از یک ماه تا دو سال
محکوم خواهد شد و اگر راپرت از شخص رسمی در حدود صلاحیت او مبنی بر یکی از
جهات مذکوره در بند الف باشد مجازات او دو برابر مجرمین عادی خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سوم خرداد ماه یک هزار و سیصد
و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1313/03/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :