جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


ماده واحده - جز در امور جنحه های مضر به مصالح عمومی که به موجب باب
دوم قانون مجازات یا به موجب قوانین جزایی دیگر پیش بینی شده است در سایر
امور جنحه محکومیتهای به جزای نقدی و همچنین محکومیتهای به دو ماه یا
کمتر از دو ماه حبس تادیبی اعم از این که متضمن محکومیت به جزای نقدی نیز
باشد یا نه غیر قابل تمیز خواهد بود - به محکومیتهای مذکور فوق جز آن چه
که به موجب ماده 19 اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب 23 اسفند ماه 1312
مقرر است هیچ قسم اثر جزائی از قبیل محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی و
تکرار جرم و غیره مترتب نمی گردد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و چهارم خرداد ماه یک
هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1313/03/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :