جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


مصوب 27 اردیبهشت ماه 1313 شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه )
ماده واحده - تبصره ذیل ماده 219 اصول محاکمات جزایی به طریق ذیل
تغییر داده می شود:
تبصره - قواعد تبلیغ احضار در امور جزائی و ابلاغ احکام در امور جنحه همان
است که در قوانین محاکمات حقوقی مقرر است .
چون به موجب قانون 29 فروردین ماه 1313 "وزیر عدلیه مجاز است لوایح
قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون
قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را
که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده
ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (قانون اصلاح
تبصره ماده 219 اصول محاکمات جزائی ) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ بیست و
هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین
عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1313/02/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :