جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


ماده اول - اشخاصی که در طی سال تحصیلی 1313 - 1312 در مدارس عالیه
مشغول خدمت بوده اند و دارای شرایط ماده 10 قانون تاسیس دانشگاه می باشند
اعضای رسمی دانشگاه شناخته شده درجه آنها از روی آخرین حقوقی که در سال
تحصیلی مذکور از وزارت معارف یا از موسسات رسمی معارفی دیگر که از طرف
وزارت معارف در آنجا ماموریت داشته اند دریافت داشته تعیین خواهد گردید.
ماده دوم - کسانی که مشمول قانون استخدام کشوری یا قضایی هستند و در
طی سال تحصیلی 1313 - 1312 مشغول خدمت در مدارس عالیه بوده دارای شرایط
مندرجه در ماده 10 نیز باشند می توانند از مقررات قانون دانشگاه بهره مند
گردند در این صورت باید منتها تا آخر خرداد 1314 کتبا تقاضای خود را به
وزارت معارف تقدیم نمایند.
تبصره - اشخاصی که مشمول مقررات قانون دانشگاه می شوند نمی توانند در
ادارات دولتی و موسسات داخلی یا خارجی بدون اجازه کتبی وزارت معارف
اشتغالی داشته باشند.
ماده سوم - کسانی که مشمول قانون استخدام کوری یا قضایی باشند و به
موجب تبصره اول ماده 16 به اخذ تصدیق استادی نائل می گردند می توانند از
مقررات این قانون بهره مند شوند یا این که با حفظ رتبه اداری در مقابل اخذ
حق الزحمه در دانشگاه مشغول تدریس باشند.
تبصره - درجه دانشیاری یا استادی این گونه معلمین در هر موقع که
تقاضا نمایند از روی آخرین حقوقی که در سال تحصیلی 1313 - 1312 دریافت
داشته اند معین می شود.
ماده چهارم - مشمولین مقررات ماده 16 قانون دانشگاه در صورتی که تا
خرداد 1313 سابقه خدمت آنها در مدارس کمتر از پنج سال باشد رتبه دانشیار
و چنانچه بیش از پنج سال باشد رتبه استاد خواهند یافت بعدا ارتقا از رتبه
دانشیاری به استادی بر طبق ماده 14 قانون دانشگاه صورت خواهد گرفت .
ماده پنجم - قبل از امضا سال تحصیلی 1313 وزارت معارف کمیسیونی تحت
نظر وزیر یا مدیر کل وزارتخانه تشکیل داده به دوسیه استخدامی معلمین و
اعضا مدارس عالیه رسیدگی نموده رتبه و درجه آنها را بر طبق مقررات قانون
دانشگاه و این نظامنامه تعیین و ابلاغ خواهند نمود.
ماده ششم - اشخاصی که در طی سال تحصیلی 1313 - 1312 در مدارس عالیه
مشغول خدمت بوده لیکن تصدیق دکتری ندارند باید قبل از انقضا خرداد 1314
در رشته خود رساله تالیف نموده به تصویب شورای دانشگاه برسانند و به اخذ
تصدیق استادی در همان رشته نائل شوند.
این تصدیق به منزله درجه دکتری آنها در آن رشته خواهد بود. کسانی که به
این امر توفیق نیابند یا با رتبه و حقوق اداری خود مشغول خدمت خواهند بود
یا این که بر طبق ماده 15 قانون دانشگاه با آنها رفتار می شود.
تبصره - برای اجرای تبصره اول ماده 16 قانون دانشگاه شورای دانشگاه
مرکب از روسای دانشکده ها و لااقل یک نفر استاد از هر دانشکده تحت ریاست
وزیر معارف تشکیل خواهد گردید.
ماده هفتم - از لحاظ تقاعد و سابقه خدمت سنوات خدمت مشمولین قانون
دانشگاه در صورتی جز خدمت رسمی آنها محسوب می گردد که کسور تقاعد گذشته را
چنانچه بر طبق قوانین مربوطه نپرداخته باشند نقدا یا اقساطا تادیه
نمایند.
ماده هشتم - دبیرانی که در مدارس عالیه تا کنون مشغول خدمت بوده اند یا
من بعد به این سمت استخدام خواهند شد مشمول مقررات قانون تربیت معلم مصوب
19 اسفند 1312 و نظامنامه آن خواهند بود.
ماده نهم - دولت می تواند با موافقت رییس دانشگاه از دانشیاران یا
استادان اشخاصی را که مقتضی بداند با حفظ درجه آنها به خدمات اداری منتقل
نماید.
نظامنامه اجرا ماده 16 قانون دانشگاه که مشتمل بر نه ماده است در تاریخ
اول اسفند ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب کمیسیون معارف مجلس
شورای ملی رسیده و به موجب ماده 21 قانون مصوب 8 خرداد ماه 1313 قابل
اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

این قانون که مشتمل بر بیست و یک ماده است در جلسه هشتم خرداد ماه یک
هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1313/12/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :