جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


ماده واحده - از تاریخ اجرای این قانون سواد مصدق کلیه اسناد سجلی و
آن قسمت از دفاتر سجلی که مربوط به اشخاص ذینفع است فقط در صورتی معتبر و
در محاکم - محاضر رسمی - ادارات دولتی - بلدیه ها و موسسات ملی پذیرفته
می شود که از احصائیه کل یا شعبات آن صادر شده باشد.
به اوراق ذیل به این ترتیب تمبر الصاق می شود:
1 - المثنی هایی که برای اوراق هویت صادر می شود - یک ریال .
2 - هر گونه تصدیقی که از طرف سجل احوال از روی مندرجات اسناد سجلی
بر طبق تقاضا به اشخاص باید داده شود و سواد مصدق اسناد سجلی - سه ریال .
3 - کلیه اعلامیه های ازدواج - یک ریال .
4 - کلیه اعلامیه های طلاق - ده ریال .
صدور اوراق هویت مجانی خواهد بود.
تبصره 1 - وزارت مالیه مکلف است عواید حاصله از محل فوق را (بعد از
وضع چهل هزار ریال منظور در جز پنج از قسمت چهار بودجه سال 1313 مملکتی )
برای طبع اوراق و مخارج مربوطه به این امر و تکمیل تشکیلات اداره احصائیه
کل به اختیار اداره مزبور بگذارد.
تبصره 2 - کسانی که تا این تاریخ تکالیف مقرره در مواد 1 - 4 - 5 - 6
قانون مصوبه 20 مرداد ماه 1307 احصائیه و سجل احوال کل مملکت را انجام
نداده اند از تعقیب معاف و نیز اشخاصی که به موجب قانون مزبور محکوم به
حکم قطعی شده ولی هنوز حکم اجرا نشده است از مجازات معاف خواهند بود. و
اجازه داده می شود در مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون با اخذ ورقه و
ثبت وقایع مبادرت نمایند - پس از انقضای یک سال متخلفین بر طبق ماده 7
قانون مصوب 11 آذر ماه 1310 مورد تعقیب قرار خواهند گرفت .
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و سوم اردیبهشت ماه یک
هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1313/02/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :