جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مبلغ سیصد و شانزده هزار و پانصد
ریال (316500 ریال ) به جز ذیل برای قیمت تلگرافات داخلی وزارت عدلیه و
اداره تجارت وزارت داخله و ادارات نظمیه و صحیه کل مملکتی :
وزارت عدلیه 38000 ریال
اداره کل تجارت 28500 ریال
وزارت داخله 80000 ریال
اداره تشکیلات نظمیه 150000 ریال
صحیه کل مملکتی 20000 ریال
------------------
316500 ریال
علاوه بر مبلغ منظور در بودجه 1312 تادیه نموده و مبلغ مذکور را جمعا و
خرجا در بودجه مملکتی اضافه نماید بنابراین
اولا - بودجه 1312 مملکتی به شرح ذیل اصلاح می شود:

ثانیا - بودجه تفصیلی وزارت عدلیه و وزارت داخله و ادارات نظمیه و
صحیه کل مملکتی و اداره کل تجارت نیز در قسمت اعتبار مربوط به شرح ذیل
تغییر پیدا می کند:

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نوزدهم آذر ماه یک هزار و
سیصد و دوازده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1312/09/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :