جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است که مبلغ یکصد هزار ریال از اعتبار
ماده 1 فصل اول بودجه سال 1312 تشکیلات کل نظمیه کسر و به ماده 10(اعتبار
ترمیم و کسر مواد 1 الی 9) اضافه نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و چهارم دی ماه یک هزار
و سیصد و دوازده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1312/10/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :