جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است از مبلغ پنجاه هزار ریال اعتباری
که برای پرداخت تعهدات معوقه بلامحل در بودجه سال 1312 تشکیلات کل نظمیه
منظور است مطابق صورت جز ضمیمه دیون معوقه آن اداره را بپردازد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و صورت ضمیمه است در جلسه بیست و چهارم دی
ماه یک هزار و سیصد و دوازده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

صورت فوق ضمیمه قانون اجازه پرداخت تعهدات معوقه تشکیلات کل نظمیه از محل
بودجه 1312 بوده و صحیح است .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1312/10/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :