جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


ماده واحده - مجلس شورای ملی مبلغ یک میلیون ریال بر اعتباری که در جز
9 از قسمت 17 بودجه 1313 مملکتی برای تکمیل ساختمان عمارت نظمیه مرکزی
منظور شده است علاوه می نماید و در عوض معادل آن از اعتباری که در جز 16 از
قسمت 18 بودجه مذکور منظور شده است کسر می شود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم شهریور ماه یک هزار و
سیصد و سیزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1313/06/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :