جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت عدلیه دارای کلیه اختیاراتی است که به موجب قانون
تعیین رتبه محصلین کلاس قضایی و ثبت اسناد مصوب 11 خرداد ماه 1308 به وزیر
عدلیه وقت داده شده است .
تبصره - مدت اختیاری که در ماده دوم قانون مزبور نسبت به تعیین رتبه
فارغ التحصیلهای کلاس قضایی داده شده استثنائا در هذه السنه تا 15 مهر ماه
1312 تمدید و شش ماه مذکور در قسمت اخیر ماده مزبور به یک سال تبدیل
می شود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوم مهر ماه یک هزار و سیصد و
دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1312/07/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :