جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


ماده اول - وزارت مالیه مجاز است مطابق ترتیب ذیل برای کسانی که مشمول
قانون استخدام نبوده و در یکی از کلاسهای امور مالی که بر طبق پروگرام
مخصوص تاسیس خواهد کرد تحصیل کرده و از عهده امتحان نهایی برآیند رتبه
اداری معین نماید.
برای کسانی که نمره امتحانی آنها از حد وسط تجاوز نکند رتبه یک اداری و
برای کسانی که نمره آنها از حد وسط تجاوز کند رتبه 2 اداری .
ماده دوم - مدت اختیاری که به موجب ماده قبل به وزارت مالیه داده
می شود در هر موقع از تاریخ اعلان رسمی نتیجه امتحانات تا بیست روز خواهد
بود - در این صورت اشخاصی که برای آنها رتبه معین شده مستخدم رسمی خواهند
بود مشروط بر این که تا شش ماه پس از تاریخ حکمی که تعیین رتبه کرده شغل
معینی به آنها رجوع شود.
ماده سوم - به هر یک از مستخدمین وزارت مالیه که به عنوان کفالت شغل
بالاتری را اشغال نماید می توان نصف حقوق رتبه و نصف حقوق بودجه مقامی را
که متکفل شده است داد مشروط بر این که شغل بالاتر مربوط به امور عایداتی و
یا محاسباتی باشد - این گونه مشاغل را وزارت مالیه به موجب نظامنامه معین
خواهد کرد.
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه سی ام مهر ماه یک هزار و سیصد
و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1312/07/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :