جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


ماده اول - وزارت داخله مجاز است از فارغ التحصیلهای مدارس متوسطه با
رتبه دو و مدارس عالیه حقوق و فلاحتی با رتبه سه به خدمت وزارت داخله قبول
نماید.
ماده دوم - وزارت داخله مجاز است برای مشاغلی که بتواند در حدود رتبه
آن شغل ماموری معین نماید به اشخاصی که رتبه کمتری دارند کفالت داده و
حق الکفاله بدهد.
این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه شانزدهم فروردین ماه یک هزار
و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1314/01/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :