جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


ماده واحده - اداره کل فلاحت مجاز است سه نفر متخصص بیطاری و یک نفر
معلم فلاحت از اتباع ممالک فرانسه - آلمان - اتریش - ایتالیا - بلژیک به
تشخیص هیات وزرا برای مدت سه سال استخدام نماید.
میزان حقوق سالیانه و خرج سفر متخصصین مزبور از سه هزار و پانصد پهلوی طلا
و خرج ایاب و ذهاب از ششصد پهلوی طلا نبایستی تجاوز نماید.
سایر شرایط استخدام مستخدمین مزبوره از حیث مرخصی با استفاده حقوق و
تادیه فوق العاده اعاشه و خرج مسافرت در داخله و تعهد و پرداخت حقوق آنها
به پولهای مختلف و تهیه منزل برای هر یک از متخصصین علاوه بر حقوق و خرج
سفر مذکور در فوق در حدود اعتبار منظوره بر طبق پیشنهاد اداره کل فلاحت و
تصویب هیات وزرا خواهد بود.
تبصره - اختیاراتی که در قسمت اخیر ماده واحده فوق تصریح شده و
همچنین نوع پول راجع به حقوق و خرج سفر شامل قانون مصوب 17 مرداد 1313
نیز از تاریخ تصویب این قانون خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نوزدهم فروردین ماه یک هزار و
سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1314/01/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :