جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


ماده واحده - مجلس شورای ملی به اداره کل صناعت و فلاحت اجازه می دهد که
شش نفر متخصص خارجی را به شرح ذیل برای مدت سه سال استخدام نموده :
1 - یک نفر متخصص فلاحت گیاه شناسی تبعه دولت جمهوری اتریش جهت مدرسه
عالی فلاحت کرج از تاریخ 10 فروردین 1312 لغایت سه سال با حقوق ماهیانه
سیصد دلار که نصف وجه مزبور به دلار آمریکایی و نصف دیگر به نرخ روز به
ریال تسعیر و پرداخت می شود و برای حرکت به ایران به عنوان مخارج سفر
دویست دلار و پس از خاتمه و مراجعت به وطن خود دویست دلار.
2 - یک نفر متخصص معدن تبعه دولت آلمان برای قسمت معادن از تاریخ 7
فروردین 1312 لغایت سه سال با حقوق ماهیانه هفتصد و پنجاه دلار که نصف وجه
مزبور به دلار و نصف دیگر به نرخ روز به ریال تسعیر و پرداخت می شود و برای
حرکت به ایران به عنوان مخارج سفر دویست دلار و پنجاه دلار و پس از خاتمه
خدمت و مراجعت به وطن خود بابت خرج سفر دویست و پنجاه دلار.
3 - یک نفر شیمیست و متخصص فلزات تبعه دولت آلمان برای دارالتجزیه
قسمت معادن از تاریخ 7 فروردین ماه 1312 لغایت سه سال با حقوق ماهیانه
چهارصد و پنجاه دلار که نصف وجه مزبور به دلار آمریکایی و نصف دیگر به نرخ
روز به ریال تسعیر و تادیه می شود و برای حرکت به ایران معاد دویست دلار و
پس از خاتمه خدمت برای مراجعت به وطن خود بابت خرج سفر دویست دلار.
4 - یک نفر مهندس جنگل تبعه دولت جمهوری اتریش به سمت متخصص جنگل از
تاریخ 7 فروردین ماه 1312 برای مدت سه سال با حقوق ماهیانه دویست دلار که
نصف وجه مزبور به دلار و نصف دیگر به نرخ روز به ریال تسعیر می شود و برای
مخارج سفر به تهران مبلغ دویست دلار و پس از خاتمه برای مخارج معاودت
دویست دلار.
5 - دو نفر متخصص جنگلبانی تبعه دولت جمهوری اتریش از تاریخ 7
فروردین ماه 1312 لغایت سه سال با حقوق ماهیانه هر یک هفتاد و پنج دلار که
نصف وجه مزبور به دلار و نصف دیگر به نرخ روز به ریال تسعیر و می شود و
برای مخارج هر یک به تهران یکصد دلار و پس از خاتمه خدمت برای مخارج
مراجعت هر یک یک صد دلار.
و حقوق و مخارج مشارالیهم را از محل اعتباری که در بودجه سال 1312 اداره
کل فلاحت و صناعت پیش بینی و منظور شده است بپردازد.
تبصره - سایر شرایط استخدام متخصصین مزبور بر طبق قانون مصوب 23 عقرب
1301 از طرف هیات دولت در کنترات آنها درج خواهد گردید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه یازدهم خرداد ماه یک هزار و
سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1312/03/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :