جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون خرید و فروش شوره ای که محل
احتیاج دولت است در نقاطی که دولت مقتضی بداند به اداره کل صناعت و فلاحت
واگذار می شود.
شوره ای که برای احتیاجات زراعتی است کمافی السابق آزاد خواهد بود.
نظامنامه اجرای این قانون به تصویب هیات وزرا رسیده و به موقع اجرا
گذارده می شود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هیجدهم خرداد ماه یک هزار و
سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1312/03/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :