جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد بین المللی مرابطات بعیده
(تله کمونیکاسیون ) noitacinummoceleT را که نماینده دولت شاهنشاهی آن را
امضا نموده تصویب می نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هشتم اسفند ماه یک هزار و
سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1312/12/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :