جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


تاریخ : 11/11/1383 شماره دادنامه : 562 کلاسه پرونده : 81/162
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای عبدالرضا ..... آقای احمد.... آقای محمود.....
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند یک دستورالعمل شماره 18225/200 مورخ 29/3/1381 سازمان بازنشستگی کشوری.
مقدمه : شکات بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشت اند، اینجانبان براساس مصوبه مورخ 14/4/1359 شورای انقلاب علیرغم اینکه از نظر سنوات خدمتی و سن به بازنشستگی نرسیده بودیم اجبارا" بازنشسته شده و پس از آن حسب دستورالعمل قانون یاد شده سنوات خدمتی 30 سال محسوب و حقوق بر این اساس دریافت می کردیم تا اینکه اخیرا" مطابق مطابق قانون بودجه سال 1381 کل کشور به جهت رفاه حال بازنشستگان و تعدیل درآمد آنها مقرر شد که مبلغی به حقوق بازنشستگان قبل از سال 1379 افزوده گردد و قیدی راجع به نوع بازنشستگی ندارد. اما متاسفانه در دستورالعمل شماره 18225/200 مورخ 29/3/1381 سازمان بازنشستگی(بندیک) قانون مذکور را منحصر کرده و استثنائی قید نموده که در قانون وجود ندارد از جمله اینکه مدت خدمت بازنشسته مدت واقعی خدمت محسوب و ارفاق قانونی مورد لحاظ قرار نگرفته است این اقدام تبعیض بوده و خلاف قانون بودجه سال 1381 می باشد بنابراین تقاضای ابطال مصوبه فوق الذکر و دستور اعمال 30 روز حقوق و مزایا را داریم.
سرپرست مدیریت حقوق سازمان بازنشستگی کشوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 78212/6 مورخ 15/10/1383 اعلام داشته اند، حقوق بازنشستگی شکات در سال 1381 براساس آن محاسبه و تعیین گردیده است . توضیحا" اینکه کارکنانی که به استناد تبصره اصلاحی ماده 74 و تبصره الحاقی آن و ماده واحده 14/4/1359 شورای انقلاب اسلامی ایران با ارفاق خدمت بازنشسته شده اند در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان صد در صد (سی سی ام) حقوق و مزایای گروه و پایه و یا گروه افزایش سنواتی مربوط به سنوات خدمت انجام شده آنان پرداخت شده است لذا تعیین حقوق به نسبت سنوات منظور شده در متن آئین نامه هماهنگی، به منظور تعیین حقوق با خدمت واقعی زمان اشتغال بوده و صددرصد (سی سی ام) آن پرداخت شده است. همانطور که ملاحظه می فرمایید سنوات خدمت ارفاقی در هماهنگی سال 1381 منظور و مورد محاسبه قرار گرفته و حقوق معوقه ای ایجاد نشده تا پرداخت گردد. لکن مدت خدمت ارفاقی که اشتباها" در احکام صادره قید نشده بود. در احکام درج و اصلاح شده است. بنابراین اقدام این سازمان در صدور حکم حقوق بازنشستگی مشارالیه در 1/1/1381 کاملا" صحیح و مبتنی بر تبصره صدرالذکر صورت پذیرفته و در حدود مقررات لازم الاتباع بوده، لذا خواسته وی سالب به انتفاع موضوع می باشد و رد دعوی مطروحه مورد استدعا است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مقنن بشرح بند(ل) تبصره4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور اعتبار ردیف 503622 قسمت چهارم پیوست قانون مذکور را علی الاطلاق و بدون هرگونه قید و شرط به منظور هماهنگی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری قبل از سال 1379 تخصیص داده است. بنابراین عدم شمول مقررات فوق الذکر درباره کارکنانی که در اجرای تبصره الحاقی به ماده 74 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری مصوب 24/12/1351 و تبصره اصلاحی ماده 74 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری مصوب 28/12/1353 و لایحه قانونی 14/4/1359 شورای انقلاب بازنشسته شده اند حسب بند یک دستورالعمل شماره 18225/200 مورخ 29/3/1381 سازمان بازنشستگی کشوری به لحاظ مضیق تعبیر نمودن نظر قانونگذار مغایر با قانون و خروج از اختیارات تشخیص و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
562
تاریخ تصویب :
1383/11/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :