جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


تاریخ : 11/11/1383 شماره دادنامه : 565 کلاسه پرونده : 81/382
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای سیدعلیرضا طباطبائی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخش دوم بخشنامه های شماره 629و631 فنی سازمان تامین اجتماعی
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داسته است، چون در بخشنامه های مورد شکایت معدل 60 ماه (پنج سال) آخرین حقوق و مزایا را مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی قرار داده است با استناد به تبصره ماده 77 قانون تامین اجتماعی که مقرر می دارد((متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار)) استدعای ابطال بخشنامه های 629و631 فنی سازمان تامین اجتماعی را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 34728/د/7100 مورخ 12/12/1382 اعلام داشته اند، شکایت ناظر به ابطال بخشنام های معترض عنهما قبلا" توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی و تصمیم گیری قرار گرفته است همچنین با صدور بخشنامه شماره (1) ماده 39 برنامه سوم توسعه که متضمن ابطال قسمت دوم بخشنامه های موصوف می باشد طرح شکایت مجدد منتفی و فاقد محمل قانونی می باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر باینکه قسمت دوم بخشنامه شماره 629 فنی سازمان تامین اجتماعی قبلا" به موجب دادنامه شماره 284 الی 287 مورخ 27/8/1380 ابطال گردیده شکایت شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه مارالذکر است و در خصوص بخش دوم بخشنامه شماره 631 فنی از آنجائی که مشتکی عنه حسب لایحه جوابیه شماره 34728/د/7100 مورخ 13/12/1381 و بخشنامه شماره یک ماده 39 برنامه توسعه اعلام به حذف قسمت مورد اعتراض نموده است لذا شکایت شاکی از این حیص موضوعا" منتفی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
565
تاریخ تصویب :
1383/11/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :