جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


شماره 65323/ت/32116ه-                                    11/11/1383

وزارت کشور
         هیئت وزیران درجلسه مورخ27/10/1382 بنا به پیشنهاد شماره 61/6/1/92293 مورخ 15/9/1383 وزارت کشور و به استناد بند(2) اصلاحی ماده (32) دولت و مصرف آن در موارد معین" href="/tags/65858/قانون-وصول-برخی-از-درآمدهای-دولت-و-مصرف-آن-در-موارد-معین/" class="link">قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع ماده (18) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1383- تصویب‎نمود:
         تاریخ اجرای جدول میزان جرائم تخلفات رانندگی درشهرها و جاده‎های کل کشور مربوط به سال 1383 که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‎باشد ، از زمان انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و زمان اجرای جدول مربوط به سال 1384 از تاریخ 1/4/1384 تعیین می‎گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

میزان جرائم تخلفات رانندگی در شهرها و جاده های کل کشور مربوط به سال 1383

شرح تخلفات میزان جریمه در شهرهای بزرگ وجاده ها میزان جریمه در سایرشهرها
----------------------------------------------------------------------
1 - عبور عابر پیاده از محلهای غیرمجاز سواره رو و همچنین از طول خیاباهائیکه دارای پیاده رو است
مبلغ 10000 ریال مبلغ 10000 ریال
2 - دست گرفتن دوچرخه سوار و اسکیت سوار و اسکوتر و نظایر آن بوسیله نقلیه در حال حرکت
مبلغ 10000 ریال مبلغ 10000 ریال
3 - یدک کشی یا حمل باربوسیله دوچرخه و دوچرخه موتور دار
مبلغ 10000 ریال مبلغ 10000 ریال
4 - بکار انداختن چرخهای بلبرینگی وفلزی در راهها
مبلغ 10000 ریال مبلغ 10000 ریال
5 - دو ترک سواری با دوچرخه پائی
مبلغ 10000 ریال مبلغ 10000 ریال
6 - راندن موتورسیکلت ودوچرخه و دوچرخحه موتوردار در مواقع لغزنده بودن جاده وخیابان
مبلغ 10000 ریال مبلغ 10000 ریال
7 - حمل بار واشیاء طویل توسط دوچرخه پائی وموتورسیکلت
مبلغ 10000 ریال مبلغ 10000 ریال
8 - نداشتن تجهیزات ایمنی از قبیل زنگ یا ترمز یا چراغ جلو یا عقب دورچرخه پائی ودوچرخه موتوردار
مبلغ 10000 ریال مبلغ 10000 ریال
9 - سوارکردن اطفال کمتر از 12 سال در صندلی جول اتومبیل
مبلغ 10000 ریال مبلغ 10000 ریال
10 - راندن دوچرخه موتورداردر پیاده رو
مبلغ 10000 ریال مبلغ 10000 ریال
11 - راندن دوچرخه پائی اسکیت واسکوتر ونظایر آن در وسط خیابان وجاده
مبلغ 10000 ریال مبلغ 10000 ریال
12 - سوارکردن هر مسافر بدون صدوربلیط در وسایل نقلیه مسافربری در صورت وجود شرکت حمل و نقل مسافربری در مبداء
مبلغ 10000 ریال --------
13 - سوارکردن مسافر با داشتن مسافرقبلی توسط تاکسی های تلفنی یا شرکتهای تاکسیرانی دربست
مبلغ 10000 ریال مبلغ 10000 ریال
14 - سوارکردن سرنشین اضافه بر ظرفیت مجاز در وسایل نقلیه شخصی
مبلغ 10000 ریال مبلغ 10000 ریال
15 - عدم توجه به اخطار وتذکرپلیس راهنما
مبلغ 10000 ریال مبلغ 10000 ریال
16 - بازگذاشتن درب صندوق عقب وسیله نقلیه در حال حرکت یا نصب پرده یا کرکره و یا هر چیز دیگری که مانع دیدعقب وسیله نقلیه شود
مبلغ 10000 ریال مبلغ 10000 ریال
17 - راندن دوچرخه پائی در حال رها کردن فرمان
مبلغ 10000 ریال مبلغ 10000 ریال
18 - سوارکردن هر نفرمسافر با سرنشین اضافی در تاکسی های شهری و بین شهری
مبلغ 10000 ریال مبلغ 10000 ریال
19 - استنکاف ازقبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصدتوسط رانندگان وسایط نقلیه همگانی
مبلغ 40000 ریال مبلغ 20000 ریال
20 - آویزان شدن از وسیله درحال حرکت
مبلغ 40000 ریال مبلغ 40000 ریال
21 - عبوروسائل نقلیه کندرو از محلهای غیرمجاز
مبلغ 40000 ریال مبلغ 40000 ریال
22 - نشاندن مسافر در طرف راست یا چپ راننده اتوبوس
مبلغ 40000 ریال مبلغ 40000 ریال
23 - سوارشدن به وسیله نقلیه وپیاده شدن از آن در حال حرکت(در اتوبوسها کمک راننده و در سایروسائل نقلیه مرتکب مسئول است)
مبلغ 40000 ریال مبلغ 40000 ریال
24 - سوارکردن سرنشین یا مسافر در سمت چپ یا راست راننده در وسایل نقلیه موتوری که فرمان آنها به ترتیب در سمت چپ یا راست قرار دارد
مبلغ 40000 ریال مبلغ 40000 ریال
25 - حمل اشیاء بنحوی که قسمتی از آن از عرض وسیله نقلیه خارج شود.
مبلغ 40000 ریال مبلغ 40000 ریال
26 - راندن موتور سیکلت و دوچرخه موتوردار در حال رهاکردن فرمان
مبلغ 40000 ریال مبلغ 40000 ریال
27 - حمل سرنشین با موتور سیلکت بیش از ظرفیت مجاز
مبلغ 40000 ریال مبلغ 40000 ریال
28 - نداشتن شماره جلو
مبلغ 40000 ریال مبلغ 40000 ریال
29 - خروج غیر مجاز تاکسی از محدوده تعیین شده
مبلغ 40000 ریال مبلغ 40000 ریال
30 - پارک کردن تاکسی بدون حضور راننده در ایستگاههای تاکسی
مبلغ 40000 ریال مبلغ 40000 ریال
31 - استفاده غلط از چراغ راهنمای وسیله نقلیه
مبلغ 40000 ریال مبلغ 40000 ریال
32 - تعمیر وسائل نقلیه درمعابر عمومی
مبلغ 40000 ریال مبلغ 40000 ریال
33 - عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راکب و سرنشین موتور سیکلت درحین رانندگی
مبلغ 40000 ریال مبلغ 30000 ریال
34 - روشن نکردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب و در مواقع لزوم
مبلغ 40000 ریال مبلغ 30000 ریال
35 - بازکردن درب وسیله نقلیه بدون رعایت احتیاط از طرف سرنشین یا راننده در حال حرکت و حین توقف
مبلغ 40000 ریال مبلغ 30000 ریال
36 - بازگذاشن درب وسیله نقلیه در سمت سواره رو
مبلغ 40000 ریال مبلغ 20000 ریال
37 - عدم رعایت مقررات چراغهای چشمک در راهها
مبلغ 40000 ریال مبلغ 30000 ریال
38 - حرکت با نوربالا در مواقعی که باید از نورپائین استفاده شود
مبلغ 40000 ریال مبلغ 20000 ریال
39 - در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی
مبلغ 40000 ریال مبلغ 40000 ریال
40 - همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی
مبلغ 40000 ریال مبلغ 40000 ریال
41 - راندن وسایل نقلیه غیر موتوری ویژه حمل بار در پیاده روخیابانها
مبلغ 40000 ریال مبلغ 20000 ریال
42 - حرکت دادن غیرمجاز با رها نمودن دامها و احشام و پروندگان در راهها
مبلغ 40000 ریال مبلغ 20000 ریال
43 - عدم استفاده از کمربندایمنی توسط سرنشینان ردیف جلو در حین رانندگی
مبلغ 40000 ریال مبلغ 40000 ریال
44 - حرکت نکردن در داخل حد فاضل دو خط، در معابر خط کشی شده
مبلغ 40000 ریال مبلغ 40000 ریال
45 - توقف وسایل نقلیه در جهت مخالف حرکت وسایل نقلیه دیگر
مبلغ 40000 ریال مبلغ 40000 ریال
46 - عبور یا توقف در معابری که از طرف راهنمائی و رانندگی در ساعت معین ممنوع اعلام میشود
مبلغ 40000 ریال مبلغ 40000 ریال
47 - ریزیش روغن، بنزین، نفت گاز(گازوئیل) و یا سایر مایعات آلوده و تخریب کننده دیگر در سطح راهها
مبلغ 40000 ریال مبلغ 20000 ریال
48 - عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راهها
مبلغ 40000 ریال --------
49 - عدم رعایت مقررات ویژه عبور ماشین آلات کشاورزی و راهسازی در راهها
مبلغ 40000 ریال مبلغ 40000 ریال
50 - عدم استفاه از علائم بازتاب که نشان دهنده طول وسایل نقلیه باربری است.
مبلغ 40000 ریال --------
51 - توقف و سعد معبر در سطوحی که بصورت شطرنجی رنگ آمیزی شده است.
مبلغ 40000 ریال --------
52 - حمل مسافر توسط ماشین آلات کشاورزی
مبلغ 70000 ریال مبلغ 70000 ریال
53 - هر نوع توقف که منجر به سد معبر و یا اختلاف در عبور و مرور گردد.
مبلغ 70000 ریال مبلغ 40000 ریال
54 - خودداری از کنار بردن وسیله نقلیه قابل حرکت که بعلت تصادف منجر به خسارت یا نقص نفقی و یا علل دیگر در وسط سواره رو متوفق شده است
مبلغ 70000 ریال مبلغ 40000 ریال
55 - عدم رعایت فاصله کافی قبل و بعد از سبقت
مبلغ 70000 ریال مبلغ 40000 ریال
56 - یدک کشی وسیله نقلیه بر خلاف مقررات و بدون رعایت احتیاط
مبلغ 70000 ریال مبلغ 40000 ریال
57 - استفاده غیرمجاز از وسایل اختباری ویژه وسایل نقلیه امدادی از قبیل چراغ گردان، آژیر ونظایر آن
مبلغ 70000 ریال مبلغ 70000 ریال
58 - حرکت به موازات هم در راهائی که عرض آنها گنجایش بیش از دو اتومبیل را ندارد و حرکت طولانی اتومبیل به موازات اتومبیل دیگری که در سمت راست آن حرکت می کند.
مبلغ 70000 ریال مبلغ 40000 ریال
59 - نداشتن دفترچه کار یا برگ فعالیت فعالیت راننده وسیله نقلیه ترابری جاده ای
مبلغ 70000 ریال --------
60 - توقف در محل ممنوع(پارک ممنوع)
مبلغ 70000 ریال مبلغ 40000 ریال
61 - راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت
مبلغ 70000 ریال مبلغ 40000 ریال
62 - استفاده از نورافکن، چراغهای الوان واضافی و داشتن نورسفید در عقب و نورقرمز در جلووسیله نقلیه
مبلغ 70000 ریال مبلغ 40000 ریال
63 - نداشتن عاج در سطح اتکا، لاستیک چرخ و همچنین استفاده از لاستیکهای فرسوده و غیر قابل اطمینان برای سواریها و وانت ها
مبلغ 70000 ریال مبلغ 40000 ریال
64 - عدم رعایت مقررات در گردشها
مبلغ 70000 ریال مبلغ 40000 ریال
65 - سوار کردن مسافر با سرنشین داخل صندوق عقب و یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه
مبلغ 70000 ریال مبلغ 40000 ریال
66 - نصب هر نوع علائم وپلاکهای متفرقه و همچنین الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه بدون داشتن مجوز از مبادی ذیربط
مبلغ 70000 ریال مبلغ 40000 ریال
67 - پخش صدا از بلندگوی منصوب به وسایل نقلیه بدون اجازه مراجع ذیربط
مبلغ 70000 ریال مبلغ 40000 ریال
68 - استفاده از لاستیک میخدار در مواقع غیر ضرور
مبلغ 70000 ریال مبلغ 70000 ریال
69 - نداشتن شماره عقب و یا خوانا نبودن آن
مبلغ 70000 ریال مبلغ 70000 ریال
70 - عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین و پلیس مدرسه
مبلغ 70000 ریال مبلغ 40000 ریال
71 - حرکت کمتر از سرعت مقرر در معابری که حداقل سرعت برای آن تعیین شده در صورت نبودن مانع به نحوی که موجب کندی عبور و مرور شود
مبلغ 70000 ریال مبلغ 40000 ریال
72 - سبقت اتوبوس وکامیون در داخل شهر
مبلغ 70000 ریال مبلغ 40000 ریال
73 - توقف با موتور روشن بدون راننده
مبلغ 70000 ریال مبلغ 70000 ریال
74 - توقف اتوبوس ومینی بوس در خارج از ایستگاههای تعیین شده
مبلغ 70000 ریال مبلغ 40000 ریال
75 - پارک کردن وسایل نقلیه غیر مجاز در ایستگاه بارگیری و تخلیه بار
مبلغ 70000 ریال مبلغ 40000 ریال
76 - تجاوز به سطح گذرگاه عابر پیاده در سواره رو
مبلغ 70000 ریال مبلغ 40000 ریال
77 - استفاده از تلفن همراه و وسایل ارتباطی مشابه آن در حین رانندگی
مبلغ 70000 ریال مبلغ 70000 ریال
78 - خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات و پرتاب و یا ریختن ضایعات، اشیاء ، آب دهان و بینی در هنگام رانندگی
مبلغ 70000 ریال مبلغ 40000 ریال
79 - عبور کامیون و اتوبوس در خطوط سرعت بزرگراهها و آزاد راهها
مبلغ 70000 ریال --------
80 - سوارکردن مسافر روی بار در راهها
مبلغ 70000 ریال --------
81 - پوشاندن تمام یا قسمتی از چراغهای جلو یا عقب بوسیله پارچه، ورق آلومینیومی، رنگ و یا هر شیئی دیگر که باعث کاهش و تغییر و یا شدت نور می شود
مبلغ 70000 ریال مبلغ 40000 ریال
82 - نداشن برگ معاینه فنی وسیله نقلیه
مبلغ 70000 ریال مبلغ 40000 ریال
83 - قصور در بکار بردن وسیال اخباری از قبیل مثلث شبرنگ یا چراغ چشمک زن حسب مورد در جلو و عقب وسیله نقلیه متوقف در روی راهها
مبلغ 70000 ریال مبلغ 40000 ریال
84 - همراه نداشتن گواهینامه رانندگی یا کارت شناسائی خودرو و یا بیمه نامه شخص ثالث
مبلغ 70000 ریال مبلغ 40000 ریال
85 - نداشتن کارت صحت و سلامت روحی و جسمی راننده وسایل نقلیه عمومی
مبلغ 70000 ریال --------
86 - نداشتن برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نقلیه عمومی در صورت وجود شرکت حمل ونقل مسافربری در مبداء
مبلغ 70000 ریال --------
87 - عدم استفاده و یا استفاده غلط از علائم با دست یا چراغ راهنما در گردش به چپ یا به راست یا هنگام توقف در شهر
مبلغ 130000 ریال مبلغ 40000 ریال
88 - توقف د رمحل ایستادن ممنوع(مطلقا" ممنوع)
مبلغ 130000 ریال مبلغ 40000 ریال
89 - توقف دوبله در معابر
مبلغ 130000 ریال مبلغ 40000 ریال
90 - ورود وسائل نقلیه غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک
مبلغ 130000 ریال مبلغ 40000 ریال
91 - توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی (اتوبوس، تاکسی و...)
مبلغ 130000 ریال مبلغ 40000 ریال
92 - رعایت نکردن تقدم عبور عابر از طرف راننده در گذرگاه عابر پیاده
مبلغ 130000 ریال مبلغ 40000 ریال
93 - استفاده نکردن از عینک طبی در حین رانندگی برای کسانیکه در گواهینامه آنان ضرورت رانندگی با عنیک درج شده است.
مبلغ 130000 ریال مبلغ 70000 ریال
94 - گردش بچپ یا براست در محل ممنوع
مبلغ 130000 ریال مبلغ 70000 ریال
95 - توقف وسایل نقلیه در سطح اسفالت جاده ها و محلهائی که شانه خاکی وجود دارد
مبلغ 130000 ریال --------
96 - توقف وسایل نقلیه باربری سنگین (5 تن به بالا) و اتوبوسهای خارج شهری در خیابانها و در ساعات غیر مجاز
مبلغ 130000 ریال مبلغ 40000 ریال
97 - تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه که از طرف اداره راهنمائی و رانندگی داده شده است.
مبلغ 130000 ریال مبلغ 130000 ریال
98 - شستشوی وسیله نقلیه در راهها(خیابان وجاده)
مبلغ 130000 ریال مبلغ 40000 ریال
99 - عبورکامیون های سنگین و اتوبوسهای خارج شهری در ساعات و مسیرهای غیر مجاز در شهر
مبلغ 130000 ریال مبلغ 40000 ریال
100 - توقف از ابتدا تا انتهای پیچها ( قوسها ) حریم تقاطعها و روی پل و داخل تونل
مبلغ 130000 ریال مبلغ 40000 ریال
101 - تصادف ناشی از عدم رعایت فاصله مناسب با وسیله نقلیه جلو یا عدم توجه به جلو
مبلغ 130000 ریال مبلغ 40000 ریال
102 - عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ قرمز چشمک زن
مبلغ 130000 ریال مبلغ 40000 ریال
103 - حمل گود ، زباله و مصالح ساختمانی و امثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم
مبلغ 130000 ریال مبلغ 70000 ریال
104 - بوق زدن غیر ضروری ومکرر
مبلغ 130000 ریال مبلغ 40000 ریال
105 - توقف در داخل و یا حریم تقاطعهای راه آهن در فاصله کمتر از 15 متر
مبلغ 130000 ریال مبلغ 40000 ریال
106 - توقف وسایل نقلیه روی خط کشی عابر پیاده و یا فاصله 10 متری آن در سواره رو
مبلغ 130000 ریال مبلغ 40000 ریال
107 - عدم رعایت مسیرهای تعیین شده حرکت در معابر منتهی به تقاطعها
مبلغ 130000 ریال مبلغ 40000 ریال
108 - صدای ناهنجار لوله اگزوست
مبلغ 130000 ریال مبلغ 40000 ریال
109 - عبوروسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ومسیرهای ویژه اتوبوسرانی، عابر پیاده، دوچرخه و نظایر آن
مبلغ 130000 ریال مبلغ 70000 ریال
110 - نداشتن چراعهای سالم جلو، عقب و یا جراغ راهنمای وسیله نقلیه
مبلغ 100000 ریال مبلغ 40000 ریال
111 - نداشتن وسایل ایمنی سالم ومناسب از قبیل رنجیر چرخ و یا لاستیک یخ شکن و دو عدد برف پاکن و بخاری
مبلغ 100000 ریال مبلغ 40000 ریال
112 - حرکت با استفاده از شماره موقت پس از ده روز از زمان تحویل پلاک
مبلغ 130000 ریال مبلغ 130000 ریال
113 - حرکت با پلاک غیرمجاز وفاقداعتبار
مبلغ 130000 ریال مبلغ 130000 ریال
114 - حمل مسافر با وسیله نقلیه شخصی و یا غیر مجاز در شهرها
مبلغ 130000 ریال مبلغ 70000 ریال
115 - حمل جنازه با وسایل نقلیه عمومی
مبلغ 130000 ریال مبلغ 70000 ریال
116 - حرکت در سرازیری با دنده خلاص
مبلغ 130000 ریال مبلغ 70000 ریال
117 - نداشتن کارت بیمه سرنشین وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر درجاده ها
مبلغ 130000 ریال -------
118 - حمل بار تجارتی توسط وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر
مبلغ 130000 ریال مبلغ 40000 ریال
119 - حرکت با دنده عقب غیر ضروری (خلاف جهت حرکت)
مبلغ 130000 ریال مبلغ 40000 ریال
120 - تغییر خط و حرکت در معابر خط کشی شده بدون رعایت مقررات مربوط
مبلغ 130000 ریال مبلغ 40000 ریال
121 - تجاوز به چپ از خط وسط معابر
مبلغ 130000 ریال مبلغ 70000 ریال
122 - مغایرت کارت شناسائی با مشخصات فنی وسیله نقلیه
مبلغ 130000 ریال مبلغ 130000 ریال
123 - نداشتن برچسب عوارض سالیانه شهرداری
مبلغ 130000 ریال مبلغ 40000 ریال
124 - عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس راهنما
مبلغ 130000 ریال مبلغ 70000 ریال
125 - نداشتن زوج پلاک و یا دستکاری و نداشتن پلاک سوم
مبلغ 130000 ریال مبلغ 130000 ریال
126 - توقف خودرو در حاشیه راهها که اقدام به فروش کالا می نماید
مبلغ 150000 ریال -------
127 - حرکت بطور مارپیچ درراهها
مبلغ 200000 ریال مبلغ 70000 ریال
128 - عدم رعایت حق تقدم عبور
مبلغ 200000 ریال مبلغ 70000 ریال
129 - نداشتن عاج در سطح اتکا لاستیک چرخ و همچنین استفاده از لاستیکهای فرسوده و غیر قابل اطمینان برای وسایل نقلیه سنگین
مبلغ150000 ریال مبلغ 70000 ریال
130 - عبور از چراغ قرمز
مبلغ 200000 ریال مبلغ70000 ریال
131 - تجاوز از سرعت مجاز
مبلغ 200000 ریال مبلغ 70000 ریال
132 - سبقت غیر مجاز
مبلغ 200000 ریال مبلغ 70000 ریال
133 - عبور از محل ممنوع
مبلغ 200000 ریال مبلغ 70000 ریال
134 - توقف دوبله در محل(ایستادن ممنوع) در شهر
مبلغ 150000 ریال مبلغ70000 ریال
135 - حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیرمجاز
مبلغ 150000 ریال مبلغ 70000 ریال
136 - رانندگی با وسیله نقلیه ای که بعلت نقص فنی دود می کند
مبلغ 200000 ریال مبلغ 70000 ریال
137 - حمل بارها که موجب ناراحتی مسافران گردد(در جاده ها)
مبلغ 150000 ریال ------
138 - حمل اشیاء کثیف و آلوده و حیوانات با وسیله نقلیه مسافربری
مبلغ 150000 ریال مبلغ 40000 ریال
139 - تخلیه نخاله، زباله، مصالح ساختمانی، فاضلاب و امثال آن در راهها و حریم آنها
مبلغ 150000 ریال مبلغ 150000 ریال
140 - استفاده از انواع بوق شیپوری و یا بوقهای دارای صدای ناهنجار در مناطق مسکونی و دیگر مناطق غیر مجاز
مبلغ 150000 ریال مبلغ 70000 ریال
141 - نداشتن بیمه شخص ثالث
مبلغ 150000 ریال مبلغ 70000 ریال
142 - عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه ظرف سی روز از تاریخ تغییر محل سکونت به اداره راهنمائی و رانندگی به وسیله ای که از طرف اداره تعیین می شود
مبلغ 150000 ریال مبلغ 70000 ریال
143 - حمل تیرآهن وامثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوط
مبلغ 150000 ریال مبلغ 70000 ریال
144 - رانندگی با اتومبیل فاقد پلاک
مبلغ 150000 ریال مبلغ 150000 ریال
145 - نقص سیستم روشنائی وسایل نقلیه به هنگام شب
مبلغ 150000 ریال مبلغ 70000 ریال
146 - توقف وسیله نقلیه در پیاده رو
مبلغ 150000 ریال مبلغ 40000 ریال
147 - عدم استفاده از بارنامه و یا صورت وضعیت با وجود پایانه ها یا شرکت حمل و نقل بار یا مسافر در مبداء حرکت توسط وسایل نقیه عمومی در جاده ها
مبلغ 150000 ریال -----
148 - مغایرت مشخصات مسافر یا محموله با صورت وضعیت
مبلغ 150000 ریال -----
149 - استفاده مکرر از یک بارنامه یا صورت وضعیت
مبلغ 150000 ریال ------
150 - عدم رعایت مسیرهای تعیین شده توسط رانندگان ترانزیت
مبلغ 150000 ریال ------
151 - استفاه از وسایل آتش زا از قبیل اجاق گاز پیک نیک بخاری و امثال آن در داخل وسایل نقلیه
مبلغ 150000 ریال مبلغ 70000 ریال
152 - حمل مواد سوختی خارج از باک، توسط وسایل نقلیه به استثناء وسایل نقلیه مجاز و نصب باک غیر مجاز
مبلغ 150000 ریال مبلغ 70000 ریال
153 - عدول از مقررات حمل بارهای عمومی در راهها
مبلغ 150000 ریال ------
154 - عدم بارگیری و مهار ایمن محمولات در راهها
مبلغ 150000 ریال ------
155 - رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز که برای هر راننده تعیین می شود.
مبلغ 150000 ریال ------
156 - رانندگی در حالت و شراتیط مستی که با استفاده از دستگاههای آزمایش الکل مشخص می گردد
مبلغ 150000 ریال مبلغ 150000 ریال.
157 - سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راههائی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد و یا با استفاده از شانه راه
مبلغ 150000 ریال -----
158 - باز کردن قفل مخصوص وسایل نقلیه که توسط مامورین راهنمایی و رانندگی نصب شده است
مبلغ 20000 ریال مبلغ 70000 ریال
159 - عبور وسایل نقلیه از پیاده رو
مبلغ 200000 ریال مبلغ 70000 ریال
160 - دورزدن در محل ممنوع
مبلغ 200000 ریال مبلغ 70000 ریال
161 - سوار یا پیاده کردن مسافر در خارج از پایان های مسافربری یا محلهای مجاز
مبلغ 200000 ریال -----
162 - عدم تطبیق نام موسسه مندرج در بدنه وسایل نقلیه همگانی بامشخصات مذکور در صورت وضعیت مسافری
مبلغ 200000 ریال
163 - استفاده از لاستیک های خارج از استاندارد برای وسایله نقلیه عمومی
مبلغ 200000 ریال ------
164 - حمل مسافر با وسایل نقلیه غیر مسافربری
مبلغ 200000 ریال -----
165 - عدم داشتن بغل نویسی خودروهای با پلاک دولتی
مبلغ 200000 ریال مبلغ 100000 ریال
166 - هرگونه دخالت و دستکاری در دستگاه سرعت نگار ( تاخوگراف ) در وسایل نقلیه عمومی
مبلغ 250000 ریال ------
167 - جابجائی مسافر با وسیله نقلیبه عمومی مسافربری بدون داشتن دستگاه تاخوگراف و یا استفاده از صحات غیر استاندارد در دستگاه تاخوگراف
مبلغ 250000 ریال ------
168 - جابجائی مسافر با وسیله نقلیه دارای پلاک خصوص در جاده ها
مبلغ 250000 ریال ------
169 - عدم رعایت مقررات حمل ونقل جاده ای مواد خطرناک
مبلغ 250000 ریال -----
170 - هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا و حرکت بر روی یک چرخ و یا حرکات اکروباتی در سطح راهها
مبلغ 300000 ریال مبلغ 100000 ریال
171 - عدول از مقررات حمل بارهای ترافیکی در راهها
مبلغ 300000 ریال -----
شهرهای بزرگ شهرهایی هستند که بر اساس تائید مرکز آمار ایران دارای جمعیت بیش از یک میلیون نفر باشند.

--------------------------------------------------------------------------
میزان جرائم تخلفات رانندگی در شهرها و جاده های کل کشور مربوط به سال 1384
شرح تخلفات میزان جریمه در شهرهای بزرگ وجاده ها میزان جریمه در سایرشهرها


1 - عبور عابر پیاده از محلهای غیرمجاز سواره رو و همچنین از طول خیاباهائیکه دارای پیاده رو است
مبلغ 10000 ریال مبلغ 10000 ریال
2 - دست گرفتن دوچرخه سوار و اسکیت سوار و اسکوتر و نظایر آن بوسیله نقلیه در حال حرکت
مبلغ 10000 ریال مبلغ 10000 ریال
3 - یدک کشی یا حمل باربوسیله دوچرخه و دوچرخه موتور دار
مبلغ 10000 ریال مبلغ 10000 ریال
4 - بکار انداختن چرخهای بلبرینگی وفلزی در راهها
مبلغ 10000 ریال مبلغ 10000 ریال
5 - دو ترک سواری با دوچرخه پائی
مبلغ 10000 ریال مبلغ 10000 ریال
6 - راندن موتورسیکلت ودوچرخه و دوچرخحه موتوردار در مواقع لغزنده بودن جاده وخیابان
مبلغ 10000 ریال مبلغ 10000 ریال
7 - حمل بار واشیاء طویل توسط دوچرخه پائی وموتورسیکلت
مبلغ 10000 ریال مبلغ 10000 ریال
8 - نداشتن تجهیزات ایمنی از قبیل زنگ یا ترمز یا چراغ جلو یا عقب دورچرخه پائی ودوچرخه موتوردار
مبلغ 10000 ریال مبلغ 10000 ریال
9 - سوارکردن اطفال کمتر از 12 سال در صندلی جول اتومبیل
مبلغ 10000 ریال مبلغ 10000 ریال
10 - راندن دوچرخه موتورداردر پیاده رو
مبلغ 10000 ریال مبلغ 10000 ریال
11 - راندن دوچرخه پائی اسکیت واسکوتر ونظایر آن در وسط خیابان وجاده
مبلغ 10000 ریال مبلغ 10000 ریال
12 - سوارکردن هر مسافر بدون صدوربلیط در وسایل نقلیه مسافربری در صورت وجود شرکت حمل و نقل مسافربری در مبداء
مبلغ 10000 ریال --------
13 - سوارکردن مسافر با داشتن مسافرقبلی توسط تاکسی های تلفنی یا شرکتهای تاکسیرانی دربست
مبلغ 10000 ریال مبلغ 10000 ریال
14 - سوارکردن سرنشین اضافه بر ظرفیت مجاز در وسایل نقلیه شخصی
مبلغ 10000 ریال مبلغ 10000 ریال
15 - عدم توجه به اخطار وتذکرپلیس راهنما
مبلغ 10000 ریال مبلغ 10000 ریال
16 - بازگذاشتن درب صندوق عقب وسیله نقلیه در حال حرکت یا نصب پرده یا کرکره و یا هر چیز دیگری که مانع دیدعقب وسیله نقلیه شود
مبلغ 10000 ریال مبلغ 10000 ریال
17 - راندن دوچرخه پائی در حال رها کردن فرمان
مبلغ 10000 ریال مبلغ 10000 ریال
18 - سوارکردن هر نفرمسافر با سرنشین اضافی در تاکسی های شهری و بین شهری
مبلغ 10000 ریال مبلغ 10000 ریال
19 - استنکاف ازقبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصدتوسط رانندگان وسایط نقلیه همگانی
مبلغ 50000 ریال مبلغ 30000 ریال
20 - آویزان شدن از وسیله درحال حرکت
مبلغ 50000 ریال مبلغ 50000 ریال
21 - عبوروسائل نقلیه کندرو از محلهای غیرمجاز
مبلغ 50000 ریال مبلغ 50000 ریال
22 - نشاندن مسافر در طرف راست یا چپ راننده اتوبوس
مبلغ 50000 ریال مبلغ 50000 ریال
23 - سوارشدن به وسیله نقلیه وپیاده شدن از آن در حال حرکت(در اتوبوسها کمک راننده و در سایروسائل نقلیه مرتکب مسئول است)
مبلغ 50000 ریال مبلغ 50000 ریال
24 - سوارکردن سرنشین یا مسافر در سمت چپ یا راست راننده در وسایل نقلیه موتوری که فرمان آنها به ترتیب در سمت چپ یا راست قرار دارد
مبلغ 50000 ریال مبلغ 50000 ریال
25 - حمل اشیاء بنحوی که قسمتی از آن از عرض وسیله نقلیه خارج شود.
مبلغ 50000 ریال مبلغ 50000 ریال
26 - راندن موتور سیکلت و دوچرخه موتوردار در حال رهاکردن فرمان
مبلغ 50000 ریال مبلغ 50000 ریال
27 - حمل سرنشین با موتور سیلکت بیش از ظرفیت مجاز
مبلغ 50000 ریال مبلغ 50000 ریال
28 - نداشتن شماره جلو
مبلغ 50000 ریال مبلغ 50000 ریال
29 - خروج غیر مجاز تاکسی از محدوده تعیین شده
مبلغ 50000 ریال مبلغ 50000 ریال
30 - پارک کردن تاکسی بدون حضور راننده در ایستگاههای تاکسی
مبلغ 50000 ریال مبلغ 50000 ریال
31 - استفاده غلط از چراغ راهنمای وسیله نقلیه
مبلغ 50000 ریال مبلغ 50000 ریال
32 - تعمیر وسائل نقلیه درمعابر عمومی
مبلغ 50000 ریال مبلغ 50000 ریال
33 - عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راکب و سرنشین موتور سیکلت درحین رانندگی
مبلغ 50000 ریال مبلغ 30000 ریال
34 - روشن نکردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب و در مواقع لزوم
مبلغ 50000 ریال مبلغ 30000 ریال
35 - بازکردن درب وسیله نقلیه بدون رعایت احتیاط از طرف سرنشین یا راننده در حال حرکت و حین توقف
مبلغ 50000 ریال مبلغ 30000 ریال
36 - بازگذاشن درب وسیله نقلیه در سمت سواره رو
مبلغ 50000 ریال مبلغ 20000 ریال
37 - عدم رعایت مقررات چراغهای چشمک در راهها
مبلغ 50000 ریال مبلغ 30000 ریال
38 - حرکت با نوربالا در مواقعی که باید از نورپائین استفاده شود
مبلغ 50000 ریال مبلغ 20000 ریال
39 - در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی
مبلغ 50000 ریال مبلغ 50000 ریال
40 - همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی
مبلغ 50000 ریال مبلغ 50000 ریال
41 - راندن وسایل نقلیه غیر موتوری ویژه حمل بار در پیاده روخیابانها
مبلغ 50000 ریال مبلغ 20000 ریال
42 - حرکت دادن غیرمجاز با رها نمودن دامها و احشام و پروندگان در راهها
مبلغ 50000 ریال مبلغ 20000 ریال
43 - عدم استفاده از کمربندایمنی توسط سرنشینان ردیف جلو در حین رانندگی
مبلغ 50000 ریال مبلغ 50000 ریال
44 - حرکت نکردن در داخل حد فاضل دو خط، در معابر خط کشی شده
مبلغ 50000 ریال مبلغ 50000 ریال
45 - توقف وسایل نقلیه در جهت مخالف حرکت وسایل نقلیه دیگر
مبلغ 50000 ریال مبلغ 50000 ریال
46 - عبور یا توقف در معابری که از طرف راهنمائی و رانندگی در ساعت معین ممنوع اعلام میشود
مبلغ 50000 ریال مبلغ 50000 ریال
47 - ریزیش روغن، بنزین، نفت گاز(گازوئیل) و یا سایر مایعات آلوده و تخریب کننده دیگر در سطح راهها
مبلغ 50000 ریال مبلغ 20000 ریال
48 - عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راهها
مبلغ 50000 ریال --------
49 - عدم رعایت مقررات ویژه عبور ماشین آلات کشاورزی و راهسازی در راهها
مبلغ 50000 ریال مبلغ 50000 ریال
50 - عدم استفاه از علائم بازتاب که نشان دهنده طول وسایل نقلیه باربری است.
مبلغ 50000 ریال --------
51 - توقف و سعد معبر در سطوحی که بصورت شطرنجی رنگ آمیزی شده است.
مبلغ 50000 ریال --------
52 - حمل مسافر توسط ماشین آلات کشاورزی
مبلغ 100000 ریال مبلغ 100000 ریال
53 - هر نوع توقف که منجر به سد معبر و یا اختلاف در عبور و مرور گردد.
مبلغ 100000 ریال مبلغ 50000 ریال
54 - خودداری از کنار بردن وسیله نقلیه قابل حرکت که بعلت تصادف منجر به خسارت یا نقص نفقی و یا علل دیگر در وسط سواره رو متوفق شده است
مبلغ 100000 ریال مبلغ 50000 ریال
55 - عدم رعایت فاصله کافی قبل و بعد از سبقت
مبلغ 100000 ریال مبلغ 50000 ریال
56 - یدک کشی وسیله نقلیه بر خلاف مقررات و بدون رعایت احتیاط
مبلغ 100000 ریال مبلغ 40000 ریال
57 - استفاده غیرمجاز از وسایل اختباری ویژه وسایل نقلیه امدادی از قبیل چراغ گردان، آژیر ونظایر آن
مبلغ 100000 ریال مبلغ 100000 ریال
58 - حرکت به موازات هم در راهائی که عرض آنها گنجایش بیش از دو اتومبیل را ندارد و حرکت طولانی اتومبیل به موازات اتومبیل دیگری که در سمت راست آن حرکت می کند.
مبلغ 100000 ریال مبلغ 50000 ریال
59 - نداشتن دفترچه کار یا برگ فعالیت فعالیت راننده وسیله نقلیه ترابری جاده ای
مبلغ 100000 ریال --------
60 - توقف در محل ممنوع(پارک ممنوع)
مبلغ 100000 ریال مبلغ 50000 ریال
61 - راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت
مبلغ 100000 ریال مبلغ 50000 ریال
62 - استفاده از نورافکن، چراغهای الوان واضافی و داشتن نورسفید در عقب و نورقرمز در جلووسیله نقلیه
مبلغ 100000 ریال مبلغ 50000 ریال
63 - نداشتن عاج در سطح اتکا، لاستیک چرخ و همچنین استفاده از لاستیکهای فرسوده و غیر قابل اطمینان برای سواریها و وانت ها
مبلغ 100000 ریال مبلغ 50000 ریال
64 - عدم رعایت مقررات در گردشها
مبلغ 100000 ریال مبلغ 50000 ریال
65 - سوار کردن مسافر با سرنشین داخل صندوق عقب و یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه
مبلغ 100000 ریال مبلغ 50000 ریال
66 - نصب هر نوع علائم وپلاکهای متفرقه و همچنین الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه بدون داشتن مجوز از مبادی ذیربط
مبلغ 100000 ریال مبلغ 50000 ریال
67 - پخش صدا از بلندگوی منصوب به وسایل نقلیه بدون اجازه مراجع ذیربط
مبلغ 100000 ریال مبلغ 50000 ریال
68 - استفاده از لاستیک میخدار در مواقع غیر ضرور
مبلغ 100000 ریال مبلغ 100000 ریال
69 - نداشتن شماره عقب و یا خوانا نبودن آن
مبلغ 100000 ریال مبلغ 100000 ریال
70 - عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین و پلیس مدرسه
مبلغ 100000 ریال مبلغ 50000 ریال
71 - حرکت کمتر از سرعت مقرر در معابری که حداقل سرعت برای آن تعیین شده در صورت نبودن مانع به نحوی که موجب کندی عبور و مرور شود
مبلغ 100000 ریال مبلغ 50000 ریال
72 - سبقت اتوبوس وکامیون در داخل شهر
مبلغ 100000 ریال مبلغ 50000 ریال
73 - توقف با موتور روشن بدون راننده
مبلغ 100000 ریال مبلغ 100000 ریال
74 - توقف اتوبوس ومینی بوس در خارج از ایستگاههای تعیین شده
مبلغ 100000 ریال مبلغ 50000 ریال
75 - پارک کردن وسایل نقلیه غیر مجاز در ایستگاه بارگیری و تخلیه بار
مبلغ 100000 ریال مبلغ 50000 ریال
76 - تجاوز به سطح گذرگاه عابر پیاده در سواره رو
مبلغ 100000 ریال مبلغ 50000 ریال
77 - استفاده از تلفن همراه و وسایل ارتباطی مشابه آن در حین رانندگی
مبلغ 100000 ریال مبلغ 100000 ریال
78 - خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات و پرتاب و یا ریختن ضایعات، اشیاء ، آب دهان و بینی در هنگام رانندگی
مبلغ 100000 ریال مبلغ 50000 ریال
79 - عبور کامیون و اتوبوس در خطوط سرعت بزرگراهها و آزاد راهها
مبلغ 100000 ریال --------
80 - سوارکردن مسافر روی بار در راهها
مبلغ 100000 ریال --------
81 - پوشاندن تمام یا قسمتی از چراغهای جلو یا عقب بوسیله پارچه، ورق آلومینیومی، رنگ و یا هر شیئی دیگر که باعث کاهش و تغییر و یا شدت نور می شود
مبلغ 100000 ریال مبلغ 50000 ریال
82 - نداشن برگ معاینه فنی وسیله نقلیه
مبلغ 100000 ریال مبلغ 50000 ریال
83 - قصور در بکار بردن وسیال اخباری از قبیل مثلث شبرنگ یا چراغ چشمک زن حسب مورد در جلو و عقب وسیله نقلیه متوقف در روی راهها
مبلغ 100000 ریال مبلغ 50000 ریال
84 - همراه نداشتن گواهینامه رانندگی یا کارت شناسائی خودرو و یا بیمه نامه شخص ثالث
مبلغ 100000 ریال مبلغ 50000 ریال
85 - نداشتن کارت صحت و سلامت روحی و جسمی راننده وسایل نقلیه عمومی
مبلغ 100000 ریال --------
86 - نداشتن برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نقلیه عمومی در صورت وجود شرکت حمل ونقل مسافربری در مبداء
مبلغ 100000 ریال --------
87 - عدم استفاده و یا استفاده غلط از علائم با دست یا چراغ راهنما در گردش به چپ یا به راست یا هنگام توقف در شهر
مبلغ 150000 ریال مبلغ 50000 ریال
88 - توقف د رمحل ایستادن ممنوع(مطلقا" ممنوع)
مبلغ 150000 ریال مبلغ 50000 ریال
89 - توقف دوبله در معابر
مبلغ 150000 ریال مبلغ 50000 ریال
90 - ورود وسائل نقلیه غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک
مبلغ 150000 ریال مبلغ 50000 ریال
91 - توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی (اتوبوس، تاکسی و...)
مبلغ 150000 ریال مبلغ 50000 ریال
92 - رعایت نکردن تقدم عبور عابر از طرف راننده در گذرگاه عابر پیاده
مبلغ 150000 ریال مبلغ 50000 ریال
93 - استفاده نکردن از عینک طبی در حین رانندگی برای کسانیکه در گواهینامه آنان ضرورت رانندگی با عنیک درج شده است.
مبلغ 150000 ریال مبلغ 100000 ریال
94 - گردش بچپ یا براست در محل ممنوع
مبلغ 150000 ریال مبلغ 100000 ریال
95 - توقف وسایل نقلیه در سطح اسفالت جاده ها و محلهائی که شانه خاکی وجود دارد
مبلغ 150000 ریال --------
96 - توقف وسایل نقلیه باربری سنگین (5 تن به بالا) و اتوبوسهای خارج شهری در خیابانها و در ساعات غیر مجاز
مبلغ 150000 ریال مبلغ 50000 ریال
97 - تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه که از طرف اداره راهنمائی و رانندگی داده شده است.
مبلغ 150000 ریال مبلغ 150000 ریال
98 - شستشوی وسیله نقلیه در راهها(خیابان وجاده)
مبلغ 150000 ریال مبلغ 50000 ریال
99 - عبورکامیون های سنگین و اتوبوسهای خارج شهری در ساعات و مسیرهای غیر مجاز در شهر
مبلغ 150000 ریال مبلغ 50000 ریال
100 - توقف از ابتدا تا انتهای پیچها ( قوسها ) حریم تقاطعها و روی پل و داخل تونل
مبلغ 150000 ریال مبلغ 50000 ریال
101 - تصادف ناشی از عدم رعایت فاصله مناسب با وسیله نقلیه جلو یا عدم توجه به جلو
مبلغ 150000 ریال مبلغ 50000 ریال
102 - عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ قرمز چشمک زن
مبلغ 150000 ریال مبلغ 50000 ریال
103 - حمل گود ، زباله و مصالح ساختمانی و امثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم
مبلغ 150000 ریال مبلغ 100000 ریال
104 - بوق زدن غیر ضروری ومکرر
مبلغ 150000 ریال مبلغ 50000 ریال
105 - توقف در داخل و یا حریم تقاطعهای راه آهن در فاصله کمتر از 15 متر
مبلغ 150000 ریال مبلغ 50000 ریال
106 - توقف وسایل نقلیه روی خط کشی عابر پیاده و یا فاصله 10 متری آن در سواره رو
مبلغ 150000 ریال مبلغ 50000 ریال
107 - عدم رعایت مسیرهای تعیین شده حرکت در معابر منتهی به تقاطعها
مبلغ 150000 ریال مبلغ 50000 ریال
108 - صدای ناهنجار لوله اگزوست
مبلغ 150000 ریال مبلغ 50000 ریال
109 - عبوروسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ومسیرهای ویژه اتوبوسرانی، عابر پیاده، دوچرخه و نظایر آن
مبلغ 150000 ریال مبلغ 100000 ریال
110 - نداشتن چراعهای سالم جلو، عقب و یا جراغ راهنمای وسیله نقلیه
مبلغ 100000 ریال مبلغ 50000 ریال
111 - نداشتن وسایل ایمنی سالم ومناسب از قبیل رنجیر چرخ و یا لاستیک یخ شکن و دو عدد برف پاکن و بخاری
مبلغ 100000 ریال مبلغ 50000 ریال
112 - حرکت با استفاده از شماره موقت پس از ده روز از زمان تحویل پلاک
مبلغ 150000 ریال مبلغ 150000 ریال
113 - حرکت با پلاک غیرمجاز وفاقداعتبار
مبلغ 150000 ریال مبلغ 150000 ریال
114 - حمل مسافر با وسیله نقلیه شخصی و یا غیر مجاز در شهرها
مبلغ 150000 ریال مبلغ 100000 ریال
115 - حمل جنازه با وسایل نقلیه عمومی
مبلغ 150000 ریال مبلغ 100000 ریال
116 - حرکت در سرازیری با دنده خلاص
مبلغ 150000 ریال مبلغ 100000 ریال
117 - نداشتن کارت بیمه سرنشین وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر درجاده ها
مبلغ 150000 ریال -------
118 - حمل بار تجارتی توسط وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر
مبلغ 150000 ریال مبلغ 50000 ریال
119 - حرکت با دنده عقب غیر ضروری (خلاف جهت حرکت)
مبلغ 150000 ریال مبلغ 50000 ریال
120 - تغییر خط و حرکت در معابر خط کشی شده بدون رعایت مقررات مربوط
مبلغ 150000 ریال مبلغ 50000 ریال
121 - تجاوز به چپ از خط وسط معابر
مبلغ 150000 ریال مبلغ 100000 ریال
122 - مغایرت کارت شناسائی با مشخصات فنی وسیله نقلیه
مبلغ 150000 ریال مبلغ 150000 ریال
123 - نداشتن برچسب عوارض سالیانه شهرداری
مبلغ 150000 ریال مبلغ 50000 ریال
124 - عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس راهنما
مبلغ 150000 ریال مبلغ 100000 ریال
125 - نداشتن زوج پلاک و یا دستکاری و نداشتن پلاک سوم
مبلغ 150000 ریال مبلغ 150000 ریال
126 - توقف خودرو در حاشیه راهها که اقدام به فروش کالا می نماید
مبلغ 200000 ریال -------
127 - حرکت بطور مارپیچ درراهها
مبلغ 250000 ریال مبلغ 100000 ریال
128 - عدم رعایت حق تقدم عبور
مبلغ 250000 ریال مبلغ 100000 ریال
129 - نداشتن عاج در سطح اتکا لاستیک چرخ و همچنین استفاده از لاستیکهای فرسوده و غیر قابل اطمینان برای وسایل نقلیه سنگین
مبلغ200000 ریال مبلغ 100000 ریال
130 - عبور از چراغ قرمز
مبلغ 250000 ریال مبلغ 100000 ریال
131 - تجاوز از سرعت مجاز
مبلغ 250000 ریال مبلغ 100000 ریال
132 - سبقت غیر مجاز
مبلغ 250000 ریال مبلغ 100000 ریال
133 - عبور از محل ممنوع
مبلغ 250000 ریال مبلغ 100000 ریال
134 - توقف دوبله در محل(ایستادن ممنوع) در شهر
مبلغ 200000 ریال مبلغ 100000 ریال
135 - حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیرمجاز
مبلغ 200000 ریال مبلغ 100000 ریال
136 - رانندگی با وسیله نقلیه ای که بعلت نقص فنی دود می کند
مبلغ 250000 ریال مبلغ 100000 ریال
137 - حمل بارها که موجب ناراحتی مسافران گردد(در جاده ها)
مبلغ 200000 ریال ------
138 - حمل اشیاء کثیف و آلوده و حیوانات با وسیله نقلیه مسافربری
مبلغ 200000 ریال مبلغ 50000 ریال
139 - تخلیه نخاله، زباله، مصالح ساختمانی، فاضلاب و امثال آن در راهها و حریم آنها
مبلغ 200000 ریال مبلغ 200000 ریال
140 - استفاده از انواع بوق شیپوری و یا بوقهای دارای صدای ناهنجار در مناطق مسکونی و دیگر مناطق غیر مجاز
مبلغ 200000 ریال مبلغ 100000 ریال
141 - نداشتن بیمه شخص ثالث
مبلغ 200000 ریال مبلغ 100000 ریال
142 - عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه ظرف سی روز از تاریخ تغییر محل سکونت به اداره راهنمائی و رانندگی به وسیله ای که از طرف اداره تعیین می شود
مبلغ 200000 ریال مبلغ 100000 ریال
143 - حمل تیرآهن وامثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوط
مبلغ 200000 ریال مبلغ 100000 ریال
144 - رانندگی با اتومبیل فاقد پلاک
مبلغ 200000 ریال مبلغ 200000 ریال
145 - نقص سیستم روشنائی وسایل نقلیه به هنگام شب
مبلغ 200000 ریال مبلغ 100000 ریال
146 - توقف وسیله نقلیه در پیاده رو
مبلغ 200000 ریال مبلغ 50000 ریال
147 - عدم استفاده از بارنامه و یا صورت وضعیت با وجود پایانه ها یا شرکت حمل و نقل بار یا مسافر در مبداء حرکت توسط وسایل نقیه عمومی در جاده ها
مبلغ 200000 ریال -----
148 - مغایرت مشخصات مسافر یا محموله با صورت وضعیت
مبلغ 200000 ریال -----
149 - استفاده مکرر از یک بارنامه یا صورت وضعیت
مبلغ 200000 ریال ------
150 - عدم رعایت مسیرهای تعیین شده توسط رانندگان ترانزیت
مبلغ 200000 ریال ------
151 - استفاه از وسایل آتش زا از قبیل اجاق گاز پیک نیک بخاری و امثال آن در داخل وسایل نقلیه
مبلغ 200000 ریال مبلغ 100000 ریال
152 - حمل مواد سوختی خارج از باک، توسط وسایل نقلیه به استثناء وسایل نقلیه مجاز و نصب باک غیر مجاز
مبلغ 200000 ریال مبلغ 100000 ریال
153 - عدول از مقررات حمل بارهای عمومی در راهها
مبلغ 200000 ریال ------
154 - عدم بارگیری و مهار ایمن محمولات در راهها
مبلغ 200000 ریال ------
155 - رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز که برای هر راننده تعیین می شود.
مبلغ 200000 ریال ------
156 - رانندگی در حالت و شراتیط مستی که با استفاده از دستگاههای آزمایش الکل مشخص می گردد
مبلغ 200000 ریال مبلغ 200000 ریال.
157 - سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راههائی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد و یا با استفاده از شانه راه
مبلغ 200000 ریال -----
158 - باز کردن قفل مخصوص وسایل نقلیه که توسط مامورین راهنمایی و رانندگی نصب شده است
مبلغ 250000 ریال مبلغ 100000 ریال
159 - عبور وسایل نقلیه از پیاده رو
مبلغ 250000 ریال مبلغ 100000 ریال
160 - دورزدن در محل ممنوع
مبلغ 250000 ریال مبلغ 100000 ریال
161 - سوار یا پیاده کردن مسافر در خارج از پایان های مسافربری یا محلهای مجاز
مبلغ 250000 ریال -----
162 - عدم تطبیق نام موسسه مندرج در بدنه وسایل نقلیه همگانی بامشخصات مذکور در صورت وضعیت مسافری
مبلغ 250000 ریال
163 - استفاده از لاستیک های خارج از استاندارد برای وسایله نقلیه عمومی
مبلغ 250000 ریال ------
164 - حمل مسافر با وسایل نقلیه غیر مسافربری
مبلغ 250000 ریال -----
165 - عدم داشتن بغل نویسی خودروهای با پلاک دولتی
مبلغ 250000 ریال مبلغ 150000 ریال
166 - هرگونه دخالت و دستکاری در دستگاه سرعت نگار ( تاخوگراف ) در وسایل نقلیه عمومی
مبلغ 300000 ریال ------
167 - جابجائی مسافر با وسیله نقلیبه عمومی مسافربری بدون داشتن دستگاه تاخوگراف و یا استفاده از صحات غیر استاندارد در دستگاه تاخوگراف
مبلغ 300000 ریال ------
168 - جابجائی مسافر با وسیله نقلیه دارای پلاک خصوص در جاده ها
مبلغ 300000 ریال ------
169 - عدم رعایت مقررات حمل ونقل جاده ای مواد خطرناک
مبلغ 300000 ریال -----
170 - هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا و حرکت بر روی یک چرخ و یا حرکات اکروباتی در سطح راهها
مبلغ 350000 ریال مبلغ 100000 ریال
171 - عدول از مقررات حمل بارهای ترافیکی در راهها
مبلغ 350000 ریال -----
شهرهای بزرگ شهرهایی هستند که بر اساس تائید مرکز آمار ایران دارای جمعیت بیش از یک میلیون نفر باشند
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17464
تاریخ تصویب :
1383/10/27
تاریخ ابلاغ :
1383/11/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :