×

اصلاح ماده 37 آئین نامه قانون دفتر اسناد رسمی

اصلاح ماده 37 آئین نامه قانون دفتر اسناد رسمی

اصلاح-ماده-37-آئین-نامه-قانون-دفتر-اسناد-رسمی
شماره 2659 23/9/1334
ماده 37 آئین نامه قانون دفتر اسناد رسمی بطریق زیر اصلاح میشود:
ماده 37 - حق التحریر اسناد در دفترخانه ها بقرار زیر است.
الف - اسناد ذمه مطلق
1 - تا پانصد ریال 10 ریال
2 - تا یکصد هزار ریال 20 ریال
3 - تا پنج هزار ریال 30 ریال
4 - تا ده هزار ریال 35 ریال
5 - تا سی هزار ریال 50 ریال
6 - تا پنجاه هزار ریال 120 ریال
7 - از یکصد هزار ریال 160 ریال
8 - از یکصد هزار ریال ببالا 250 ریال
ب - اسناد شرطی و رهنی اعم از منقول و غیر منقول
1 - تا یکهزار ریال 30 ریال
2 - تا پنج هزار ریال 45 ریال
3 - تا ده هزار ریال 60 ریال
4 - تا سی هزار ریال 120 ریال
5 - تا پنجاه هزار ریال 150 ریال
6 - تا یکصد هزار ریال 300 ریال
7 - تا دویست هزار ریال 400 ریال
8 - تا سیصد هزار ریال 500 ریال
9 - تا پانصد هزار ریال 700 ریال
10 - از پانصد هزار ریال ببالا 1250 ریال
ج - اسناد قطعی اعم از منقول و غیر منقول
1 - تا یکهزار ریال 30 ریال
2 - تا پنج هزار ریال 50 ریال
3 - تا ده هزار ریال 85 ریال
4 - تا سی هزار ریال 150 ریال
5 - تا پنجاه هزار ریال 200 ریال
6 - تا هفتاد هزار ریال 300 ریال
7 - تا یکصدهزار ریال 400 ریال
8 - تا دویست هزار ریال 600 ریال
9 - تا سیصد هزار ریال 750 ریال
10 - تا چهارصد هزار ریال 950 ریال
11 - تا پانصد هزار ریال 1200 ریال
12 - تا هفتصد و پنجاه هزارریال 1400 ریال
13 - تا یک میلیون ریال 1800 ریال
14 - از یک میلیون ریال ببالا 2200 ریال
د - اجاره نامه مستقلات و اشیاء منقوله
1 - مال الاجاره سالیانه تا یکهزار ریال برای هر سال 30 ریال ( سند در دو نسخه تنظیم میشود. )
2 - مال الاجاره سالیانه تا پنج هزار ریال برای هر سال 60 ریال ( سند در دو نسخه تنظیم میشود.)
3 - مال الاجاره سالیانه تا ده هزار ریال برای هر سال 100 ریال ( سند در دو نسخه تنظیم میشود.)
4 - مال الاجاره سالیانه تا سی هزار ریال برای هر سال 150 ریال ( سند در دو نسخه تنظیم میشود.)
5 - مال الاجاره سالانه تا پنجاه هزار ریال برای هر سال 230 ریال ( سند در دو نسخه تنظیم می شود)
6 - مال الاجاره سالیانه از پنجاه هزار ریال بالا 300 ریال ( سند در دو نسخه تنظیم می شود)
ه - اجاره نامه املاک مزروعی
1 - مال الاجاره سالیانه تا یک هزار ریال برای هر سال 20 ریال
2 - مال الاجاره سالیانه تا پنج هزار ریال برای هر سال 50 "
3 - مال الاجاره سالیانه تا ده هزار ریال برای هر سال 90 "
4 - مال الاجاره سالیانه تا پنجاه هزار ریال برای هر سال 200 "
5 - مال الاجاره سالیانه تا یکصد هزار ریال برای هر سال 350 "
6 - مال الاجاره سالیانه تا سیصد هزار ریال برای هر سال 450 "
7 - مال الاجاره سالیانه تا پانصد هزار ریال برای هر سال 600 "
8 - مال الاجاره سالیانه از پانصد هزار ریال ببالا برای هر سال 2000 "
و - وکالتنامه
1 - وکالتنامه عادی 20 ریال
2 - وکالتنامه مشروح و مفصل 100 ریال
ز - در مورد اسناد متفرقه - قراردادها - اسناد ترک دعوی - صلح نامه - تقسیم نامه - وصیتنامه - وقف نامه - شرکت نامه و مانند اینها که تنظیم آنها محتاج باطلاعات حقوقی و فنی است چنانچه متن سند در خارج تنظیم و برای نصبت آن بدفترخانه مراجعه شده باشد حق التحریر بترتیب زیر دریافت مشود:
برای اوراق متفرقه کوچک نیم ورقی 15 سطری که هر سطر اقلا سی کلمه باشد هر صفحه 100 برگ
برای اوراق متفرقه بزرگ تمام ورق 27 سطری که هر سطر لااقل 50 کلمه باشد هر صفحه 150 ریال
کسر صفحه در صورتیکه از نصف کمتر باشد حساب نمیشود و در صورتیکه از نصف زیادتر باشد یک صفحه تمام حساب میشود و در صورتیکه سردفتر خود تنظیم وانشاء سند مبادرت نماید علاوه بر حق التحریر طبق این تعرفه حق الزحمه تنظیم سند را هم برضایت طرفین که قبل از تنظیم سند باید تعیین شود دریافت خواهد نمود.
ح - حق التحریر رونوشت اسناد رسمی که در دفاتر تنظیم میشود:
1 - برای صفحه اول 15 سطری 15 ریال
2 - برای صفحات بعد هز 15 سطری 10 "
3 - حق التحریر برای تنظیم فسخ نامه 30 "
تبصره یک - دفترخانه بابت هر یک از قبوض اقساطی و حق التحریر آن یک ریال دریافت مینماید.
تبصره 2 - کلیه حق التحریر را طرفین بالمناصفه میپردازند مگر آنکه قبلا بین آنان طور دیگر تراضی باشد.
تبصره 3 - بابت حق التحریر گواهی هر امضاء علاوه بر 5 ریال که باید بکانون سردفتران تسلیم شود 15 ریال هم برای سردفتران دریافت میشود.
تبصره 4 - یک عشر از مجموع درآمد حق التحریر ماهیانه دفترخانه های اسناد رسمی که دارای دفتریار هستند باید توسط سردفتر بدفتر یار اول دفتر خانه پرداخت شود.
ط - تعرفه حق التحریر ازدواج و طلاق
ازدواج
1 - در صورتیکه مهریه تا یک هزار ریال باشد 30 ریال
2 - در صورتیکه مهریه تا پنج هزار ریال باشد 60 "
3 - در صورتیکه مهریه تا ده هزار ریال باشد 120 "
4 - در صورتیکه مهریه تا بیست هزار ریال باشد 200 "
5 - در صورتیکه مهریه تا پنجاه هزار ریال باشد 400 "
6 - در صورتیکه مهریه تا یکصد هزار ریال باشد 600 "
7 - در صورتیکه مهریه تا دویست هزار ریال باشد 700 "
8 - در صورتیکه مهریه تا دویست هزار ریال باشد 1000 "
8 - در صورتیکه مهریه تا پانصد هزارریال ببالا باشد 1500 "
9 - در صورتیکه مهریه از پانصد هزار ریال ببالا باشد1500 "
طلاق
1 - طلاقنامه اعم از رجعی و خلعی در صورتیکه مهریه تا یکهزار ریال بوده 20 ریال
2 - طلاقنامه اعم از رجعی و خلعی در صورتیکه مهریه تا ده هزار ریال بوده 50 ریال
3 - طلاقنامه اعم از رجعی و خلعی در صورتیکه مهریه تا پنجاه هزار ریال بوده 100 ریال
4 - طلاقنامه اعم از رجعی و خلعی در صورتیکه مهریه تا پنجاه هزار ریال ببالا باشد 150 ریال
تبصره - قیمت قبوض اقساطی و قباله و عقد نامه و طلاقنامه بعهده ارباب رجوع است.
وزیر دادگستری 25/9/34

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 3167

تاریخ تصویب : 1334/09/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.