جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


شماره 15331 9/10/34
تصویب نامه
هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/10/34 تصویب نامه شماره 11125 - 18/8/34 راجع بمزایای کارمندان دولت را ملغی الاثر نمودند.
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1334/10/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :