جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


شماره 13241 13/9/34
تصویب نامه
هیئت وزیران در جلسه مورخه 6/9/1334 بنابه پیشنهاد 17035 - 1/9/34 وزارت کار بمنظور تکمیل تصویبنامه شماره 14463 مورخ 8/10/1328 مقررات اشتغال بکار و صدور پروانه اتباع بیگانه را در ایران بشرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1 - جز در موارد مندرج در ماده 16 این تصویبنامه و مواردی که بموجب قوانین خاصی مقرر شده باشد هیچ کارفرمائی نمیتواند تبعه خارجی را استخدام کند و هیچ خارجی نمیتواند در داخل ایران اشتغال بکار ورزد مگر آنکه طبق تشریفات مقرر در مواد 6 و 7 این تصویبنامه از وزارت کار کسب اجازه نموده و طبق مقررات این تصویب نامه پروانه کار مقرر در ماده 2 را تحصیل کند.
ماده 2 - وزارت کار با در نظر گرفتن موارد زیر و سایر شرائط مندرج در این تصویبنامه مبادرت بصدور پروانه کار مینماید.
الف - در شهرستانیکه تقاضای پروانه کار میشود در بین اتباع ایرانی کسانی با اطلاعات و تخصص مورد نیاز وجود نداشته باشد.
ب - دستمزد کارگر بیگانه کمتر از دستمزد کارگر مشابه ایرانی نباشد.
ماده 3 - پروانه کار برای نوع کار - کارفرما و شهرستانیکه در آن قید گردیده معتبر خواهد بود. و در هر حال تبعه بیگانه قبل از جلب موافقت و اجازه وزارت کار نمیتواند محل کار (شهرستان ) یا کارفرمای خود را تغییر دهد.
تبصره - تغییر کارفرما منوط بموافقت کارفرمای سابق یا بموجب احکام محاکل سالحه و یا تصمیم مقامات مربوطه میباشد.
ماده 4 - مدت اعتبار پروانه کار برای کسانیکه بیش از 5 سال سابقه اقامت متوالی در ایران دارند دو سال و در غیر این صورت حداکثر تا یک سال خواهد بود.
ماده 5 - وزارت کار بر حسب احتیاجات مناطق مختلفه کشور فهرست مشاغلیکه اتباع بیگانه نمیتوانند بدان اشتغال ورزند در اول هر سال تعیین و اعلام خواهد نمود.
تبصره - کارگران و صاحبان حرف تبعه خارجی که مدت اقامت آنان طبق گواهی شهربانی در ایران بیش از 5 سال متوالی میباشد و سوء پیشینه نداشته باشند مشمول ممنوعیت مندرج در ماده 5 نمیباشد.
ماده 6 - هر کس که قصد استخدام اتباع بیگانه را دارد بایستی با رعایت مفاد ماده 2 آئین تصویبنامه قبل از ورود تبعه خارجی بایران مشخصات و شرائط کار و علل استخدام وی را مشروحا بوزارت کار اعلام و اجازه کتبی وزارت کار را برای ورود و اشتغال وی در خال ایران کسب نماید.
تبصره - در مورد متخصصین فنی این اجازه محدود بمدتی خواهد بود که حداقل یکی از اتباع داخلی را برای انجام کار مزبور مهیا سازد.
ماده 7 - اتباع خارجی که قصد اشتغال بکار در ایران دارند بایستی قبل از ورود بایران تقاضای کتبی خود را مشروحا بوسیله نمایندگیهای شاهنشاهی در خارجه بوزارت کار اعلام دارند و وزارت کار موظف است در ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا نظر خود را کتبا اعلام نماید.
ماده 8 - در مورد مشاغل مستقل اتباع بیگانه موظفند قبلا مدارک و اطلاعات کافی مربوط بمیزان سرمایه نحوه عمل و وسائل شغل و حرفه خود را جهت اطلاع انعقاد وزارت کار ارسال دارند.
ماده 9 - کارگران تبعه بیگانه و همچنین کارفرماهائیکه کارگر تبعه بیگانه در استخدام دارد مکلفند رونوشتی از قرارداد منعقده را در ظرف یک ماه از تاریخ بوزارت کار تسلیم نمایند.
تبصره - کارفرمائیکه کارگر تبعه بیگانه در استخدام دارد مکلف است قبل از انقضای مدت قرارداد تصمیم خود را نسبت به تجدید آن به وزارت کار اعلام دارد.
ماده 10 - کارفرماهائی که تا تاریخ تصویب این تصویبنامه اتباع بیگانه در استخدام دارند مکلفند در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ صورت اشخاص مزبور را بوزارت کارتسلیم نمایند.
ماده 11 - اتباع بیگانه مکلفند برای تحصیل پروانه کار پرسشنامه مخصوصی را که از طرف وزارت کار به آنان داده میشود تنظیم و بضمیمه سایر مدارک مورد نیاز بوزارت کار تسلیم نمایند.
تبصره - وزارت کار نمونه پرسشنامه مندرج در ماده 11 نمونه پروانه کار و سایر نمونه های لازم برای اجرای این آئین نامه را تهیه خواهد نمود.
ماده 12 - پروانه کار که طبق مقررات در این آئین نامه صادر شده باشد قابل تمدید است و دارنده مکلف است قبل از انقضای مدت پروانه درخواست تمدید نماید.
تبصره - چنانچه تغییراتی از لحاظ نوع کار - کارفرما یا شهرستان در مورد خارجی با رعایت مفاد ماده 2 روی داده باشد تمدید پروانه کار مستلزم تنظیم مجدد تبعه پرسشنامه مقرر در ماده 11 خواهد بود.
ماده 13 - مهندسین و متخصصین بیگانه میتوانند رونوشت گواهینامه شورایعالی فرهنگ مربوط بمدارک تحصیلی و تخصصی خود را بوزارت کار تسلیم نمایند تا در پروانه کار آنان قید گردد و در غیر این صورت حق استعمال عناوین فوق را ندارند.
ماده 14 - برای هنرمندان و دستجات موسیقی که در فصول مدت معین بایران می آیند بجای پروانه کار انفرادی پروانه دسته جمعی صادر میگردد ولی پس از انقضای مدت معین هنرمندان مزبور مشمول مقررات عمومی این تصویبنامه خواهند بود.
ماده 15 - تقاضای کار خارجیان که بنام پناهنده وارد کشور شده و هنوز وضع پناهنگی آنان روشن نگردیده است در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت جنگ - وزارت کار - وزارت امور خارجه و شهربانی کل کشور رسیدگی خواهد شد.
تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است .
از طرف نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
3187
تاریخ تصویب :
1334/09/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :