جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


شماره 180150 14/11/34
هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/11/34 بر طبق پیشنهاد شماره 27202 ن ر 82561 مورخ 4/10/34 وزارت کشور آئین نامه اجرای تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی" href="/tags/65402/قانون-تاسیس-شرکت-اتوبوسرانی-عمومی/" class="link">قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی مصوبه مجلس شورای ملی و سنا را بشرح زیر تصویب نمودند :
ماده 1 - در اجرای تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی" href="/tags/65402/قانون-تاسیس-شرکت-اتوبوسرانی-عمومی/" class="link">قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی مصوب مجلسین و وزارت کشور و شهرداری هائی که دارای انجمن قانونی باشند موظفند پس از نشر آگهی در ظرف حداکثر دو ماه و نیم شرکت واحد سهامی اتوبوسرانی عمومی حوزه خود و حومه آن را بر اساس مقررات مربوطه قانون تجارت به ثبت برسانند.
ماده 2 - چنانچه در ظرف مدت دو ماه از تاریخ نشر آگهی صاحبان وسائط موجوده در هر شهر از واگذاری وسائط وخردی سهام خودداری کنند وزارت کشور یا شهرداری بر اساس این آئین نامه راسا بتاسیس شرکت اقدام خواهد نمود و در این صورت بموجب تبصره 8 تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی" href="/tags/65402/قانون-تاسیس-شرکت-اتوبوسرانی-عمومی/" class="link">قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی کارکنان فعلی اتوبوسها خدمتگزار شرکت واحد اتوبوسرانی خواهند بود.
ماده 3 - شرکت نامه و اساسنامه شرکت باید پس از تصویب انجمن شهر با وزارت کشور ( در محل هائیکه انجمن شهر وجود ندارد ) بثبت برسد.
ماده 4 - پس از انقضاء مدت مقرر در تبصره 4 قانون مذکور که حق تقدم مالکین منتفی میشود بموجب متن ماده واحده که اتوبوسرانی عمومی و نقل انتقال مسافر داخل هر شهر و حومه آن را مخصوص شهرداری قرار داده است شهرداری بتاسیس شرکت مبادرت میکند و در این صورت شهرداری مجاز است از اتوبوسرانی خطوط سابق جلوگیری کند.
ماده 5 - برای مراقبت در حسن اجرای قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی و تعهدات ناشیه از عمل شرکت هیئتی بنام هیئت نظارت اتوبوسرانی عمومی از اشخاص زیر تشکیل میشود:
الف - رئیس شهربانی یا نماینده او
ب - شهردار یا نماینده او
ج - یک نفر نماینده از طرف وزارت کشور
د - دو نفر نماینده از طرف انجمن شهر ( در غیاب انجمن از طرف وزارت کشور انتخاب خواهد شد)
ه - دو نفر نماینده از طرف صاحبان سهام (مقصود نمایندگان صاحبان سهام 49 درصد میباشد نه شهرداری)
ماده 6 - وظایف و اختیارات هیئت نظارت با توجه برعایت مقررات عمومی و انتظامی و رانندگی بشرح زیر است :
الف - تصویب نقشه مسیر خطوط و محل توقفگاه ها و تاسیسات
ب - مراقبت در اجرای برنامه حرکت و مدت کار رانندگان و کارکنان اتوبوسها
ج - مراقبت در وجود عده کافی پایگاه وسائط در هر یک از خطوط
د - نظارت در موجود بودن وسائط محکم و پاکیزه مناسب برای هر یک از خطوط بعهده کافی
بطوری که استفاده اهالی از اتوبوسرانی به بهترین وجه بحداکثر ممکن تامین شود.
ه - تصویب مقررات فنی و انتظامی مربوط بوسائط و در صورت لزوم پیشنهاد آن بمقامات صالحه
ماده 7 - عضویت هیئت نظارت جزو وظائف اداری و قانونی هر یک از عضاء آن خواهد بود و از این بابت حقوقی از شرکت دریافت نخواهند نمود.
ماده 8 - شرکت موظف است مصوبات هیئت نظارت را در آنچه مربوط بانتظام امر اتوبوسرانی عمومی و نظافت اتوبوسها و کارکنان و لباس آنها و آنچه موجب تامین رفاه عامه میباشد بموقع اجرا گذارد. شرکت موظف است دستورات انتظامی شهربانی را رعایت و اجرا نماید.
ماده 9 - استفاده از متخصصین فنی خارجی بعنوان مشاور یا مستخدم شرکت در حدود قوانین مربوطه بلامانع خواهد بود.
ماده 10 - چنانچه در آتیه احتیاج باصلاح یا تکمیل هر یک از مواد این آئین نامه باشد با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت دولت اقدام بعمل خواهد آمد آئین نامه مصوب 31/1/1332 ملغی میگردد.
تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
3210
تاریخ تصویب :
1334/11/11
تاریخ ابلاغ :
1334/11/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :