جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


شماره 40686 18و11و1332
وزارت دارائی
هیئت وزیران در جلسه 17و11و32 بنا به پیشنهاد شماره 61167-17و11و32 وزارت دارائی تصویب نمودند که احکام ترفیعات و اضافات کارمندان دولت با توجه به نکات زیر صادر و مابهالتفاوت از تاریخ اول فروردین 1333 پس از پادارشدن اعتبار برای عموم پرداخت گردد:
1- ادارات مربوطه برای کارمندانی که مدت توقفشان تا آخر اسفند 1332 طبق مقررات قوانین استخدامی برای اعطاء ترفیع و یا اضافه حقوقی کافی باشد با درنظر گرفتن مراتب و جدیت و رضایت از طرز خدمت کارمند پیشنهاد لازم به اداره کارگزینی وزاتخانه مربوطه ارسا و ادارات کارگزینی هر وزارتخانه پس از وصول پیشنهاد و رسیدگی به پرونده استخدامی برای کسانی که تا آخر اسفند 1332 استحقاق ترفیع حاصل نموده اند حکم اضافه حقوق حداکثر بدون رعایت تشریفات مقرره در آئیننامه ترفیعات صادر و در متن احکام صادره تصریح خواهند نمود که ما به التفاوت از تاریخ اول فروردین 33 پس از پادار شدن اعتبار برای عموم کارمندان قابل پرداخت خواهد بود و نسبت به کارمندانی که در آخر اسفند 32 منتظر خدمت بوده و مرجع شغلی نباشند اداره نباشند اداره کارگزینی وزارتخانه مربوطه پس از اشتغال به خدمت نسبت به ترفیع و یا اضافه آنها به ترتیب بالا اقدام خواهد نمود.
2- در مورد کارمندان قراردادی که بیش از دو سال با یک حقوق خدمت کرده ولی اضافه حقوق آنان از اول فروردین 32 به بعد پرداخت شده چنانچه با احتساب اضافه حقوق حاصل نمایند حکم یک عشر اضافه از تاریخ اول فروردین 33 درباره آنها صادر خواهد شد.
3- در مورد ترفیع درجه و همچنین عشر اضافه حقوق رانندگان و تلفونچیها به ترتیب فوق عمل خواهد شد.
4- برای جلوگیری از تبعیض مادام که اعتبار تفاوت ترفیع یا اضافه برای عموم کارمندان دولت تامین نشود مطلقا نبایستی پرداختی بعمل آید بنابراین تفاوت ترفیع و یا اضافه حقوق کارمندانی که احیانا در بست آنها اعتبار موجود باشد در حکم سایر کارمندانی که پست آنها فاقد اعتبار است خواهد بود و پس از تامین اعتبار عمومی پرداخت خواهد شد.
5- وزارت دارائی اعتبار لازم را برای پرداخت تفاوت یک ترفیع و یا اضافه حداکثر حقوق پایه کارمندان رسمی و هم چنین عشر اضافه حقوق کارمندان قراردادی و رانندگان و تلفونچیها در بودجه سال 1333 منظور خواهد نمود که پس از تامین اعتبار عمومی اقدام به پرداخت شود.
6- در مورد تفاوت مزایای مربوط به ترفیع یا اضافه حقوقی که به موجب این تصویبنامه برقرار می گردد مفاد ماده 2 تصویب نامه شماره (19146) به تاریخ 11و6و32 مجری خواهد بود.
تصویبنامه در دفتر نخستوزیر است.
نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1332/11/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :