جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


شماره 40844 20و11و32
وزارت کار
نظر به این که اجرای آئین نامه آموزشی کارگران مصوب 17و 8 و32 در کارگاههای شرکت ملی نفت که از لحاظ سازمان کارگری با سایر کارگاههای کشور تفاوت دارد در بعضی مواد دچار اشکال گردید.
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شماره 16905 مورخ 29و10و32 وزارت کار در جلسه مورخ 19و11و32 تصویب نمودند که وزارت کار مجاز است در مواردی که اجرای آئین نامه آموزش کارگران در کارگاههای تابعه شرکت ملی نفت دچار محظور گردد با توافق شرکت ملی نفت ترتیب مقتضی برای آئین نامه مذکور را بدهد.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخستوزیر
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1332/11/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :