جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره 40854 2و11و32
وزارت دارائی
هیئت وزیران در جلسه 21و11و32 بنا به پیشنهاد شماره 75057- 19و11و32 وزارت دارائی تصویب نمودند که مدت رسیدگی و تهیه طرح قوانین استخدامی به وسیله شورای تجدیدنظر در قوانین و مقررات استخدامی موضوع تصویبنامه شماره 39788 مورخ 3و9و1332 تا پایان فروردین 1333 تمدید گردید.
تصویبنامه در دفتر نخستوزیر است.
از طرف نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1332/11/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :