جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


شماره 3948 22و11و32
سازمان برنامه
هیئت وزیران در جلسه مورخ 21و11و32 بنا به پیشنهاد شماره 266و626700و11و32 سازمان برنامه و به استناد ردیف 3 از بند الف ماده هشتم آئین نامه مصوب سازمان نقشه برداری به منظور عضویت دولت شاهنشاهی در انجمن بین المللی نقشه برداری هوائی مراتب زیر را تصویب نمودند.
1- به سازمان نقشه برداری اجازه داده میشود که عضویت انجمن بین المللی نقشه برداری هوائی را که دفتر آن فعلا در استکهلم است قبول نموده و حق عضویت سالیانه آنرا از محل اعتبارات سازمان پرداخت نماید.
2- پس از افتتاح دوره هیجدهم مجلس شورای ملی لایحه قانونی مربوطه از طرف سازمان تنظیم و برای تصویب تقدیم خواهد شد.
تصویب نامه در دفتر نخستوزیر است.
از طرف نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1332/11/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :