جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


شماره 41364 25و11و32
وزارت کشاورزی
هیئت وزیران در اجرای لایحه قانونی مصوب 19 آذرماه 1331 در جلسه 24و11و32 تصویب نمودند صندوقهای روستائی که از طرف یا بهداشت بانک کشاورزی تاسیس میشوند در صورتی که از اصول زیر متابعت نمایند مشمول مزایای لایحه قانونی مذکور بوده و از پرداخت حق الثبت و عوارض تمبر سهام و مالیات از درآمد معاف خواهند بود.
1- موضوع شرکت:
الف- اعطای اعتبارات نقدی به کشاورزان و پیشه وران به منظور بهبود امور کشاورزی و پیشه وری و یا به منظور تامین مصارف ضروری زندگی این طبقات.
ب- تهیه وسائل کار مانند بذر و کود و ابزار کار و ماشین الات کوچک و با قیمت ارزان و واگذاری این وسائل در اختیار کشاورزان و پیشه ور به نرخ خرید با بهره مناسب.
2- سود سهام.
سود سهام حداکثر محدود به میزان 6 درصد در سال میباشد و مازاد سود به حساب ذخیره احتیاطی منظور می شود.
تبصره- صندوق های روستائی موظفند برای توسعه عملیات خود و تامین زیان های احتمالی هر سال مازاد در آمد خود را به عنوان ذخیره احتیاطی قابل تقسیم بین شرکاء نموده و درصورت انحلال صندوق به شرکتهای تعاونی یا صندوق های عمران و تعاون که از طرف بانک کشاورزی تعیین خواهد شد منتقل می شود.
3- نرخ معاملات
نرخ بهره معاملات مذکور در بند 1 حداکثر نباید از صدی 7 و نیم در سال تجاوز نماید.
4- حد نصاب معاملات
حداکثر اعتباراتی که صندوقهای روستائی بصورت بند الف و ب کشاورزان و پیشه وران اعطاء مینمایند از ده هزار ریال تجاوزنماید.
5- صندوقهای روستائی که به هدایت بانک کشاورزی تشکیل میشوند موظفند اساسنامه و عملیات خود را با نمونه هائی که از طرف بانک مذکور تهیه می شود تطبیق داده و از دستورهای بانک تبعیت نمایند.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است
از طرف نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1332/11/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :