جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


شماره 41080 25و11و33
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 24و11و32 برحسب پیشنهاد شماره 6523-21و11و32 وزارت دارائی تصویب نمودند ورود اسکناس بانک ملی ایران به کشور که طبق تصویبنامه شماره 19388-1و8و33 برای مدت دو ماه مجاز گردیده بود از تاریخ صدور این تصویب نامه برای مدت سه ماه دیگر تمدید می گردد. مشروط بر این که واردکنندگان اعم از مسافرین یا اشخاصی دیگر مقدار اسنکناسهائی که همراه دارند به اولین گمرک ورودی اظهار نمایند اداره کل گمرک مکلف است برای واردات اسکناس موضوع این تصویب نامه آمار مخصوصی در هر هفته تهیه نموده و به وزارت دارائی کمیسیون ارز بانک ملی ایران ارسال دارد.
تصویبنامه در دفترنخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1332/11/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :