جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


شماره 41550 27و11و32
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه 26و11و32 طبق پیشنهاد شماره 9072ر99722- 26و11و32 وزارت کشور باستناد تبصره 2 از ماده 2 قانون تقسیمات کشور مصوب آبانماه 1316 تصویب نمودند که فرمانداری شهرکرد بختیاری به فرمانداری درجه 1 به نام فرماندار بختیاری و چهارمحال تبدیل و مستقل باشد و علاوه بر بخش های اردل لوردگان و بروجه که فعلا تابع فرماناری میزبور میباشد بخش های باغ ملک و ایذه از شهرستان اهواز منتزع گردیده و بخش ایذه در ضمن انتزاع به دو بخش (ایذه و اندیکا) تقسیم شود مرکز بخش اندیکا قبصه ( بابازاهد ) تعیین و شامل دهستانهای اندیکالالی و ایوه خواهد بود و سه بخش مزبور بانضمام بخش سردشت که از شهرستان دزفول منتزع میگردد ضمیمه شهرستان شهرکرد بختیاری گردد.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1332/11/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :