شماره 764 31و1و33
وزارت امور خارجه
هیئت وزیران در جلسه مورخه 28و1و33 برحسب پیشنهاد شماره 106-1154-19و1و33 وزارت امور خارجه آئین نامه حج را که با نظر آقایان اعضاء کمیسیون دائمی حج و نمایندگان وزارتخانه های کشور- بهداری و اداره کل هواپیمائی کشوری در 9 ماده و چند تبصره به شرح پیوست تصویب نمودند.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
آئین نامه امور حج
قسمت اول- کلیات
ماده 1- برای تسهیل مسافرت کسانیکه قصد زیارت بیت الله را دارند و برای اطمینان باستطاعت مالی و مزاجی آنها مقرر میگردد که در مرکز هر یک از شهرستانها کمیسیونی مرکب از دو نفر از معتمدین محل (اگر انجمن شهر و اگر نیست بانتخاب فرماندار) رئیس بهداری رئیس بانک ملی ایران در فرمانداری زیر نظر فرمانداران تشکیل میگردد.
تبصره- درخواست کنندگان گذرنامه حج باید دارای گواهینامه تلقیحات لازم و گواهی پرداخت مالیات و گواهی پرداخت مالیات و گواهی نبودن تحت تعقیب محاکم قانونی باشند.
ماده 2- این کمیسیون تقاضاهای اشخاصی را که مایل به زیارت بیت الله میباشند دریافت و از لحاظ مستطیع بودن از جهت مالی و مزاجی رسیدگی و اظهارنظر مینماید و در صورت موافقت گواهینامهای برای صدور گذرنامه حج از طرف شهربانی آن حوزه بمتقاضی داده میشود.
کمیسیون از 25 رمضان هر سال تشکیل و تا 20 شوال بتقاضاهای واصله رسیدگی و باشخصاص واجد شرایط گواهینامه برای صدور گذرنامه حج میدهد.
کمیسیون مزبور فقط برای تصدیق گواهینامه تلقیحات تا پنجم ذیقعده تشکیل جلسه داده و بلافاصله انحلال خود را اعلام میدارد.
ماده 3- اداره شهربانی با رعایت کلیه مقررات صدور گذرنامه فقط به کسانی که دارای گواهینامه کمیسیون مزبور و گواهینامه تلقیحات لازمه باشند گذرنامه حج خواهد داد.
تبصره 1- گواهی تلقیحات لازمه برای اعلام وزارت بهداری بامضاء رئیس بهداری در کمیسیون حج صادر خواهد شد.
گواهینامه تلقیح ضد و با شش روز پس از اولین تلقیح و گواهینامه تلقیح ضد آبله هشت روز پس از تلقیح قابل قبول است.
تبصره2- هیچگونه تقاضائی راجع به صدور گذرنامه حج از 21 شوال به بعد پذیرفته نمیشود.
تبصره 3- مسافرت اطفال نابالغ بیت الله برای حج نیست.
تبصره 4- تاریخ صدور گذرنامه برای مسافرت حج تا دهم ذیقعده است و از روز یازدهم ذیقعده گواهینامه کمیسیون بالااثر خواهد بود.
ماده 5- فرمانداریها مکلفند روز ششم ذیقعهده عده افرادیکه از طرف کمیسیون محلی برای رفتن حج نسبت به آنها گواهینامههای لازمه صادر شده و همچنین شهربانیها روز یازدهم ذیقعهده عده کسانی که برای آنها گذرنامه صادر کرده اند تلگرافی بوزارت کشور مخابره و رونوشت آن به وزارت امور خارجه اعلام و ضمنا صورت اسامی آنها را با پست هوائی یا هر وسیله دیگر به وزارت کشور گزارش داده و رونوشت آنرا بوزارت امور خارجه ارسال دارند.
ماده 6- کمیسیون حج فوری عده کسانیکه گذرنامه برای حج در دست دارند به سفارت شاهنشاهی در جده اعلام میکند تا بمنظور پیش بینی وسایل مسافرت داخلی کشور و تهیه منزل و چادر با اولیاء دولت عربی سعودی و شرکت حمل و نقل داخلی آن کشور و مطوفین مذاکره و اقدام لازم بعمل آورند.
تبصره 1- مامورین دولت شاهنشاهی در خارجی نیز بوسیله سفارت عربی سعودی صورت اسامی ایرانیانی که مستقیما عازم حج هستند دریافت و تعداد آنها را به کمیسیون حج در تهران به سفارت شاهنشاهی در جده بوسیله تلگراف اطلاع داده و اسامی آنها را با پست هوائی ارسال میدارند.
تبصره2- سفارت شاهنشاهی در جده اسامی حجاج ایرانی را از وزارت امور خارجی عربی سعودی بعد از اتمام حج دریافت و به کمیسیون دائمی حج ارسال خواهند داشت.
قسمت دوم- وسائل مسافرت حج
ماده 7- وسیله مسافرت در سال جاری از ایران به مکه از راه هوا- دریا و از راه خشکی فقط از راه تهران بیروت- تهران به عقبه خواهد بود.
ماده 8- کمیسیون دائمی حج بوسیله جلب نظر اشخاص مورد اعتماد عمومی که در امور حمل و نقل و کرایه بها دارای بصیرت هستند حداقل کرایه مسافرت از تهران تا جده و بالعکس با هواپیماهای مورد اطمینان که شهرت بینالمللی داشته و تجهیزات آنها کامل باشد و نیز بهای بلیط وسایل نقلیه مسافرت زمینی و دریایی از ایران تا جده و بالعکس را بریال معین و اعلان میکنند.
تبصره1- هیچ موسسه ای نمیتواند بلیط به نرخ گرانتر از کرایه هائی که از طرف کمیسیون دائمی حج آگهی شده به مسافر بفروشد.
تبصره 2- بلیط رفتن و برگشتن بوسیله کشتی از ایران تا جده را قبلا موسسات حمل و نقل و بنرخ معین بمسافرین خود میفروشند.
تبصره3- ده یک بهای بلیط مسافرت را حجاج به حساب مخصوص زیر نظر کمیسیون دائمی در حج در بانک ملی خواهند گذاشت و رسید آنرا تحویل شرکت فروشنده بلیط خواهند داد.
شرکت پس از دعوت حجاج با اجازه کمیسیون دائمی حج حق دریافت آنرا خواهد داشت.
ماده 9- موسسات حمل و نقل دریائی موظفند تا روز پانزدهم ذیقعده بلیط فروخته و منتهی تا 20 ذیقعده کلیه حجاج را حرکت دهند.
موسسات حمل و نقل هوائی موظفند تا روز 25 ذیقعده بلیط فروخته و منتهی تا روز بیست و نهم ذیقعده کلیه حجاج را حرکت دهند.
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1333/01/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)