جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


شماره 41332 27و11و32
وزارت دارائی
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت دارائی در جلسه مورخ 26و11و32 مواد زیر را براساس قانون ضرب مسکوک طلا مصوب 23 اسفندماه 310 تصویب نمودند:
ماده 1- ضرابخانه شاهنشاهی علاوه بر ضرب مسکوک یک پهلوی و نیم پهلوی از طلا بعیار نهصد هزارم میتواند مسکوک ربع پهلوی را نیز بهمان عیار از طلا ضرب نماید.
ماده 2- ربع پهلوی دارای 18305955 گرم طلای خالص است و ضرابخانه شاهنشاهی یک کیلوگرم طلای خالص را به مصرف ضرب 546270 عدد سکه پهلوی میرساند حق ترخیص وزن مسکوک ربع پهلوی دو برابر یک پهلوی و نیم خواهد بود.
ماده 3- عیار و سایر مقررات مربوط به مسکوک طلا باید از طرف ضرابخانه شاهنشاهی رعایت شود.
ماده 4- پس از افتتاح مجلس شورای ملی وزارت دارائی لایحه قانونی در تکمیل لایحه مسکوک طلا برای تقدیم به مجلس شورای ملی تقدیم خواهد شد.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
شماره 41760 29و11و32
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28و11و32 بنا بر پیشنهاد شماره 5773 مورخ 21و11و1332 وزارت کشور تصویب نمودند:
چون اتمام کارهای لوله کشی آب تهران در مدت مقرر در متمم قراداد شماره 21370 با سرالکساندر- گیپ و شرکاء مهندسیین مشاور بعلت 19 ماه و نیم و تاخیری که در صورت جلسه مورخه 28و11و32 ضمیمه ذکر شده است خاتمه نیافته است لذا به مدیرکل لوله کشی اجازه داده میشود با توجه به ماده 6 متمم قرارداد شماره 31370 با سرالکساندر گیپ و شرکاء که به موجب اختیارات حاصله از قانون انجام لوله کشی آب و فاضلاب شهر تهران مصوب هفتم خرداد 1330 امضاء و مبادله شده است به مهندسین مشاور ابلاغ نماید. نظارت فنی خود را تا پایان لوله کشی آب تهران در کوتاهترین مدت ممکن انجام پذیر باشد ادامه دهند و در مورد کارمزد مهندسین مشاور که براساس مخارج واقعی پرداخت میشود با توجه به صرفه و صلاح سازمان لوله کشی ترتیب مناسب نسبت به میزان و نحوه پرداخت کارمزد بدهد.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
شماره 41134 27و11و32
وزارت دفاع ملی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 26و11و32 بنا به پیشنهاد شماره 40403- 22و11و32 وزارت دفاع ملی تصویب نمودند که برطبق مقررات ماده 26 و 55 قانون نظام وظیفه عمومی و ماده واحده مصوب آبانماه 1324 در اول فروردینماه 1333 با حضار متولدین 1313 اقدام و در تمام مناطق و حوزههای نظام وظیفه سربازگیری شروع گردد ضمنا به وضعیت متولدین 1314 نیز در سال مزبور رسیدگی نمایند.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
شماره 41980 6و12و32
وزارت اقتصاد ملی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 5و12و32 بنا به پیشنهاد شماره 9144-32641 مورخ 2 اسفند 1332 وزارت اقتصاد ملی تصویب نمودند شرکتی بنام شرکت سهامی بیمه پارس با سرمایه پنجام میلیون ریال که مؤسسین آن آقایان حاجی میرزا عبدالله مقدم- جعفر تقینیا- علی اصغر توکلیان- شرکت سهامی منسوجات چالوس میباشند تاسیس و با رعایت مقررات تصویبنامه شماره 25226 مورخ 13و6و31 و سایر قوانین مربوط به انجام معاملات بیمه اشتغال ورزد.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
شماره 43960 23و12و32
وزارت دارائی
هیئت وزیران در جلسه مورخه 22و12و1332 برحسب پیشنهاد شماره 68519- 18و2و32 وزارت دارائی تصویب نمودند:
باغ دولتی واقع در سرخه حصار برای ایجاد آسایشگاه معلولین به وزارت کار (سازمان بیمه های اجتماعی کارگران) منتقل شود.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
شماره 44656 12و1و33
وزارت دارائی
هیئت وزیران در جلسه 11و1و1333 برحسب پیشنهاد شماره 68804 مورخ 26و12و32 وزارت دارائی تصویب نمودند:
1- وزارت دارائی مجاز است شیره تریاک محصول سال 1333 را از قرار یک من تبریز 640 مثقال به کیل 28 یک هزار و پانصد ریال خریداری و جمع آوری نموده و در انبارهای خود نگاهداری نماید.
2- شیره ای که جمع آوری خواهد شد منحصرا به مصرف صدور از کشور برای احتیاجات داروئی و عملی خواهد رسید و از فروش آن در داخله خودداری خواهد شد مگر برای امور طبی و بهداشتی با تصدیق وزارت بهداری و بنگاه کل داروئی.
3- چنانچه در ضمن جمع آوری و خرید شیره تریاک ثابت شود زارع یا مالکی قصد اختفاء تمام یا قسمتی از محصول خود را داشته و هب مامورین عرضه ننموده اند جنس مکشوفه صورت قاچاق داشته و با صاحب آن طبق مقررات و قوانین مربوط بارتکاب قاچاق رفتار خواهد شد. و ضمنا بمخبرین در مقابل هر یک سیر تریاک مکشوفه چهل ریال بعنوان جایزه پرداخت شده و نام وی هم افشاء نخواهد شد.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
شماره 984 23و11و33
سازمان برنامه
هیئت وزیران در جلسه 21و1و33 بنا به پیشنهاد شماره 44 ک ف 418 مورخ 14و11و33 سازمان برنامه تصویب نمودند که از نظر حفظ سیاست عمومی کمیته کمکهای فنی ملل متحد جناب آقای دکتر سید فخرالدین شادمان که از بدو تشکیل این کمیته سمت ریاست آنرا داشته اند کماکان در سمت مزبور ابقاء شوند.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
شماره 256 23و1و33
وزارت فرهنگ
هیئت وزیران در جلسه 21و1و33 برحسب پیشنهاد شماره 34360ر69069- 8و1و33 وزارت فرهنگ و موافقت نامه وزارت دارائی تصویب نمودند که سربازان و درجه داران ارتش که داوطلب در امتحانات نهائی شش ساله ابتدائی میشوند از پرداخت یکصد و پنجاه هزار ریال حق الثبت مندرج در تصویبنامه شماره 6583 مصوب جلسه سیزدهم اسفندماه 1328 هیئت وزیران معاف بوده فقط 15 ریال پول تمبر گواهی نامه از هر یک از آنان دریافت شود.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
شماره 524 23و1و33
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 31و1و1333 بنا به پیشنهاد شماره 9717-11601 وزارت کشور و به استناد تبصره 2 از ماده 2 قانون تقسیمات کشور مصوب آبانماه 1316 تصویب نمودند که تصویبنمامه شماره 41550 جلسه مورخ 26و11و32 بشرح زیر اصلاح و تکمیل گردد.
بخش دهدز نیز از شهرستان اهواز متنزع و ضمیمه شهرستان بختیاری و چهارمحال میگردد.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیرشماره 598 26و1و33
وزارت دارائی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 25و1و33 طبق پیشنهاد شماره 772- 15و1و33 وزارت دارائی تصویب نمودند اداره کل قند و شکر مجاز است مقدار یک هزار تن شکر سفید از موجودی باجگیران و یک هزار تن شکر سفید از موجودی جلفا به قرار کیلوئی 18 ریال در مقابل اخذ وجه نقد باشخاصیکه مایل به خرید آن باشند با رعایت مقررات مندرج در تصویبنامه 37632 بفروش برساند.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
شماره 2274 26و1و33
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 25و1و33 بنا به پیشنهاد شماره 517- 22 و1و33 وزارت کشور تصویب نمودند که بر طبق ماده 55 لایحه قانون شهرداریها انجمن شهرداری فریدون کنار منحل گردد.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
شماره 1272 26و1و33
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخه 25و1و33 بنا به پیشنهاد شماره 39828- 17و1و33 وزارت کشور تصویب نمودند که بر طبق ماده 55 لایحه قانونی شهرداریها انجمن شهرداری داراب منحل گردد.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
شماره 1270 26و1و33
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخه 25و1و33 برحسب پیشنهاد شماره 516-21و1و33 وزارت کشور تصویب نمودند که بر طبق ماده 55 لایحه قانونی شهرداریها انجمن شهرداری اراک منحل گردد.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
شماره 988 26و1و33
وزارت دادگستری
هیئت وزیارن در جلسه مورخ 25و1و33 بر طبق ماده سوم قانون دعاوی اشخاص نسبت باملاک واگذاری بنا به پیشنهاد شماره 1717ر1061 وزارت دادگستری تصویب نمودند که آقایان ابوطالب رئیس راد. احمد صدر. ابوالقاسم نصیرهرندی. حسن مرتضوی. علیمحمد بیگدلی. برای کارمندی هیئتهای املاک واگذاری انتخاب شوند.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
شماره 44702 26و1و33
وزارت دفاع ملی
هیئت وزیران در جلسه 26و1و33 بنا بر پیشنهاد وزارت دفاع ملی و موافقت وزارت دارائی تصویب نمودند.
1- عناصر مسلح و غیرمسلحی که اداره کل گمرک برای حفاظت انبارها و اماکن گمرکی و اموال داخل گمرکخانهها و محوطههای گمرکی در اختیار دارد به نام نگهبان گمرک نامیده شود.
2- عناصری که در نوار مرزی وظیفه انتظامات و مراقبت مرز و جلوگیری از قاچاق را برعهده دارد بنام گارد و پلیس مرزی نامیده شده و جانشین گارد و پلیس گمرک خواهند بود.
3- این تصویبنامه مکمل تصویبنامه مورخه 24و10و33 مورخه 28و11و33 هیئت وزیران است.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
شماره 898 26و1و33
وزارت دارائی
به منظور تکمیل تصویبنامه شماره 1080 مورخ 25و11و33 هیئت وزیران در جلسه 15و1و33 بنا به پیشنهاد شماره 10259-21 21و1و33 وزارت دارائی تصویب نمودند:
با رعایت مفاد تصویبنامه فوق اسکناسهای بانک ملی ایران که از تاریخ پانزدهم دیماه 32 تا بیست و چهارم بهمن ماه 32 از طرف اشخاص یا مسافرین موافق مقررات با کشور وارد و به ادارات گمرکی اظهار و ارائه گردیده است به صاحبان آنها مسترد گردد.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
شماره 1252 26و1و33
وزارت دفاع ملی
هیئت وزیران در جلسه مورخه 25و1و33 بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی آئین نامه گارد مرزی پیوست را که مشتمل بر 14 ماده میباشد تصویب و از تاریخ 1و1و1333 قابل اجراء میباشد.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
شماره 1574 31و1و33
سازمان صنایع کشور
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مورخه 21و1و33 شماره 272 سازمان صنایع کشور و موافقت وزارت اقتصاد ملی در تشکیل و تصویبنامه شماره 42634 مورخ 6و12و33 و در اجرای وظائف مندرج در بند ح ماده 4 لایحه قانونی سازمان صنایع کشور تصویب نمودند.
1- هیئت مدیره و هیئت نظارت بنگاه که نام بنگاه توسعه امور صنعتی و معدنی نامیده خواهد شد به شرح زیر می باشد.
آقای دکتر محمود مهران رئیس هیئت مدیره آقایان مهندس حبیب نفیسی و مهندس ابوذر اعضاء هیئت مدیره و اقای دکتر عبدالرضا عدل طباطبائی عضو علیالبدل آقای مهندس الهی رئیس هیئت نظارت و آقایان مهندس مصطفی هنجنی و غلامعلی فرزامیان اعضاء هیئت نظارت.
2- اساسنامه بنگاه پس از تصویب جناب آقای نخست وزیر که طبق لایحه قانونی سازمان صنایع کشور ریاست عالیه بر سازمان مزبور دارند به ثبت خواهد رسید.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر


شماره 2730 15و2و33
سازمان صنایع کشور
پیرو تصویبنامه شماره 1574- 31و1و33 هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شماره 706 مورخ 11و2و33 صنایع کشور تصویب نمودند که جناب آقای مهندس مصطفی زاهدی به سمت ریاست هیئت نظارت بنگاه توسعه امور صنعتی و معدنی به جای آقای مهندس الهی تعیین و طبق اساسنامه بنگاه انجام وظیفه نماید.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر


شماره 1994 15و2و33
وزارت دارائی
هیئت وزیران در جلسه مورخه 13و2و33 بنا به پیشنهاد شماره 2819- مورخ 5و2و33 وزارت دارائی در تکمیل تصویبنامه شماره 40686- 18و11و32 تصویب نمودند که منظور از ماده 2 تصویبنامه مذکور این ماده بوده که چنانچه کارمندان قرارداری با احتساب اضافه مدت خدمت قبلی برای روز اول فروردین 133 ذیحق به دریافت اضافه حقوق بشوند حکم یک عشر اضافه از اول فروردین 33 درباره آنها صادر شود و استحقاق تا آخر اسفند 1332 آنها از اول فروردین 1333 صادر خواهد شد.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
شماره 2172 15و2و33
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخه 13و2و33 بنا بر پیشنهاد شماره 1004-9165ر7و2و33 وزارت کشور به استناد تبصره 2 از ماده 2 تقسیمات کشور تصویب نمودند که قریه هراورجان از بخش شهر بابک و شهرستان یزد مجزی و ضمیمه بخش بوانات و شهرستان آباده گردد.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
شماره 2296 15و2و33
وزارت دادگستری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 13و2و33 بر طبق ماده سوم قانون دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری بنا به پیشنهاد شماره 3356-3623-7و2و33 وزارت دادگستری تصویب نمودند که آقایان اسمعیل مزارعی عبدالرضا شجیعی علی قل ایاغ برای کارمندی هیئتهای املاک واگذاری انتخاب شوند.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
شماره 180 26و1و33
هیئت وزیران در جلسه مورخ 25و1و33 طبق پیشنهاد شماره 10153 مورخ 10و1و33 وزارت دارائی در تکمیل تصویبنامه های شماره 1561- 10و2و28 و شماره 1537-12و11و1329 مقررات زیر را در مورد رانندگان و تلفونچیهای دولتی تصویب نمودند.
1- کمک تلفونچیهائی که در موقع اجرای لایحه قانونی رسمی نمودن رانندگان و تلفونچیها عملا کار تلفونچیگری انجام میداده اند و مشمول لایحه نشده اند در صورت احتیاج وزارتخانه ها به تلفونچی جدید چنانچه از عهده آزمایش مقرر برآیند با درجه 4 استخدام و هرگاه حقوق دریافتی آنها بیش از حقوق درجه 4 باشد مازاد را مادام که حقوق درجه آن به میزان دریافتی نرسیده دریافت دارند.
2- سوابق خدمت تلفونچیها و همچنین رانندگان در شرکتها و بانکهای دولتی با تصویب هیئت وزیران جزء سابقه خدمت آنها در تشخیص درجه منظور و در صورت پرداخت کسور بازنشستگی آن مدت جزء دیرینگی خدمت محسوب گردد.
3- هر تلونچی که 5 سال متوالی یا شش سال متناوب در درجه متوقف و از حداکثر حقوق درجه 1 نیز استفاده نماید و جلب رضایت اداره متبوعه را نموده باشد از ساختمان تلفن مغناطیسی و تلفن خودکار نیز اطلاعات کافی داشته و بتواند دستگاههای مزبور را با راهنمائی و مهندس و متخصص مربوطه تعمیر بنماید بشرط وجود اعتبار میتواند تا دو مرتبه به دریافت عشر اضافه پست آخرین حقوق در مدتی که در بند ج تصویب نامه شماره 2629-14و2و29 مقرر گردیده نائل گردد.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
شماره 3470 25و7و33
وزارت دارائی
هیئت وزیران در جلسه مورخه 22و2و1333 بنا به پیشنهاد شماره 497 مورخ 22و1و1333 وزارت کشور تصویب نمودند که بر طبق ماده 55 لایحه قانونی شهرداریها انجمن شهرداری اسکو منحل گردد.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
شماره 1608 25و2و33
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخه 22و2و33 بنا به پیشنهاد شماره 528 مورخه 29و1و33 وزارت کشور تصویب نمودند که بر طبق ماده 55 لایحه قانونی شهرداریها انجمن شهرداری گرگان منحل گردد.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
شماره 3686 2و3و33
وزارت دادگستری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29و2و33 بر طبق ماده سوم قانون دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری بنا به پیشنهاد شماره 5110-7836-27و2و33 وزارت دادگستری تصویب نمودند که آقای محمد صادق نجفی برای کارمندی هیئتهای املاک واگذاری انتخاب شوند.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
شماره 4086 16و3و33
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخه 15و3و33 بنا بر پیشنهاد شماره 1132-30و2و33 وزارت کشور تصویب نمودند که بر طبق ماده 55 لایحه قانون شهرداریها انجمن شهر کاشان منحل گردد.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
شماره 10012 21و5و33
وزارت دارائی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 20و5و33 بنا بر پیشنهاد شماره 22513-9و5و33 وزارت دارائی در پیرو تصویب نامه شماره 522-23و1و33 تصویب نمودند که مقررات تصویبنامه شماره 32430 مورخه 11و9و32 راجع به تصفیه مالیاتهای معوقه تا آخر شهریور ماه 33 تمدید گردد و مفهوم لام بند 1 و 4 تصویبنامه مذکور شامل مالیات سال 1323 نیز بشود.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
شماره 9944 12و5و33
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 11و5و33 به موجب پیشنهاد شماره 6649 مورخ 5و3و33 وزارت دارائی تصویب نمودند که مرجع رسیدگی و تشخیص سوابق خدمت رانندگان و تلفونچیها در شرکتها و بانکهای دولتی موضوع ماده 2 تصویبنامه شماره 180 مورخه 26 فرودین 1333 وزارتخانه یا اداره مستقل متبوعه میباشد که پس از احراز صحت با توجه به مقررات مربوطه جزء دیرینگی آنها به حساب خواهد آمد بنابراین ضرورتی ندارد که برای فرد فرد آنان طرح جداگانه پیشنهاد و تصویبنامه صادر گردد.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
شماره 10194 25و5و33
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 21و5و33 بنا به پیشنهاد شماره 3800 مورخ 9و5و33 وزارت کشور به استناد تبصره 2 از ماده 2 قانون تقسیمات کشور مصوب آبانماه 1316 تصویب نمودند که تصویبنامه شماره 21182-7و7و32 مصوب در جلسه مورخ 4و7و32 مبنی بر انتقال مرکز بخشداری شهداد از توابع کرمان از شهداد به قصبه گوک لغو و مرکز بخش کماکان در شهداد باقی بماند.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
شماره 11454 31و5و33
وزارت اقتصاد ملی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 30و5و33 بنا بر پیشنهاد شماره 1421و12375 مورخ 24 مرداد 1323 وزارت اقتصاد ملی تصویب نمودند.
1- مهلت مندرج در ماده 14 مقررات سهمیه واردات سال جاری برای وصول کالا به گمرک تا آخر تیرماه 1333 تمدید میشود.
2- مدادتراش ساده پلاستیکی مسمول ردیف 140 و چراغ خوراک پزی بی فتیله مشمول ردیف 111 سهیمه ورود آنها مجاز خواهد بود.
3- ورود رنگهای ترکیبی (سنتتیک) اعم از اینکه دارای پیگمان معدنی یا ارگانیک باشد مشمول ردیف 34 سهمیه واردات و مجاز خواهد بود.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
شماره 116700 31و5و33
وزارت دارائی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 30و5و33 بنا به پیشنهاد شماره 33935- 23و5و33 وزارت دارائی تصویب نمودند ورود اسکناس بانک ملی ایران به کشور که طبق تصویبنامه شماره 5368-24و3و33 برای مدت سه ماه مجاز گردیده بود از تاریخ انقضاء مدت تصویبنامه فوق برای سه ماه دیگر به همان شرایط مقرره در تصویبنامه تمدید می گردد.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
شماره 13556 11و6و33
سازمان برنامه
هیئت وزیران در جلسه 10و6و1333 تصویب نمودند که جناب آقای ابوالحسن ابتهاج بسمت مدیرعامل سازمان برنامه منصوب گردند.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
شماره 15132 28و6و33
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 27و2و1333 به موجب پیشنهاد شماره 4677-48560- 23و6و33 وزارت کشور به استناد تبصره 2 از ماده 2 قانون تقسیمات کشور مصوب آبان ماه 1316 تصویب نمودند که بخش هریس از شهرستان اهر و بخش آلان براغوش از شهرستان سراب منتزع گردیده ضمیمه شهرستان تبریز شود مراکز دو بخش مذکور کماکان به ترتیب هریس و مهربان خواهد بود.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
شماره 14846 4و7و33
وزارت دارائی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 3و7و33 بنا به پیشنهاد وزارت دارائی تصویب نمودند: تصویبنامه شماره 8002 مورخ 14و4و33 راجع به اجازه صدور گندم ملغی است و دیگر خروج گندم از ایران ممنوع است.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
شماره 10946-782 12و7و33
وزارت دارائی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 10و7و33 بنا به پیشنهاد شماره 37405 مورخه 4و7و1333 وزارت دارائی مدت اعتبار تصویبنامه شماره 6076مورخ 8و4و33 را که آخر مردادماه سال جاری منقضی کرده است از تاریخ انقضاء برای مدت چهار ماه به شرح زیر تمدید و اصلاح نمودند:
1- آهن آلاتی که تا آخر آبانماه سال جاری با انجام تشریفات مقرره ترخیص و از گمرک خرمشهر بیرون برده میشود حق انبارداری بدون احتساب نرخ تصاعدی و به ماخذ حداقل دریافت گردد.
2- از سایر کالاهای خرمشهر و همچنین آهن آلات و کالاهای دیگر بندر بوشهر آنچه تا آخر مهرماه 1333 با انجام تشریفات مقرره از گمرک مرخص و بیرون برده میشود و پنجاه درصد آنچه تا آخر آبانماه 1333 از گمرک مرخص و بیرون برده میشود سی درصد و آنچه تا آخر آذرماه 1333 از گمرک مرخص و بیرون برده میشود 15 درصد در میزان حق انبارداری متعلقه تخفیف داده شود.
3- کالاهائیکه از گمرک بندر شاهپور و خرمشهر به گمرک اهواز تحت یاساوان اداری و بدون تقاضای صاحبان کالا حمل شده باشد مشمول تخفیفهای مندرج در بند 2 این تصویبنامه میشود.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
شماره 31156 26و12و33
تصویبنامه
هیئت وزیران در جلسه مورخ 25و2و33 بنا به پیشنهاد شماره 10316-91500 مورخه 16و12و33 وزارت کشور به استناد تبصره 2 از ماده 2 قانون تقسیمات کشور تصویب نمودند که بخش بهشهر از بخشهای تابعه شهرستان ساری به شهرستان تبدیل و بخشهای تابعه آن عبارت خواهد بود از:
1- بخش حومه بهشهر شامل دهستان قره طغان.
2- بخش گلوگاه شامل دهستانهای پنجهزار و گلباد.
3- بخش یانه اسر شامل دهستانهای چهاردانگه- شهریاری و بخکش.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :