جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


شماره 26087 26و10و37
وزارت دادگستری
لایحه مربوط به اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک
لایحه نامبرده بموجب قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات در تاریخ پنجم دی ماه 1333 از طرف کمیسیونهای مشترک مجلسین رد شده و قابل اجرا نمی باشد اینک تصمیم نهایی کمیسیونهای مشترک مجلسین شورای ملی و سنا که از این به بعد مقررات قوانین سابق در این باب تا تصویب نهائی مجلسین قابل اجرا خواهد بود ذیلا ابلاغ می گردد.
چون به موجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری می داند ظرف مدت 15 روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آئین نامه مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهائی مجلسین قابل اجرا بوده و چنانچه از طرف کمیسیونهای مشترک رد شود قابل ا جرا نخواهد بود بنابراین لایحه مربوط به اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک تبصره الحاقی به ماده 25 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک که در تاریخ پنجم دی ماه 1333 از طرف کمیسیونهای مشترک مجلسین رد شده است قابل اجرا نبوده و از این به بعد قوانین سابق در این باب معتبر و مجری خواهد بود.
رئیس مجلس سنا- ابراهیم حکیمی
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
اصل تصمیم نامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1333/10/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :