×

بموجب تبصره 2 ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی یکباب خانه مسکونی حداکثرسیصدمترزمین (عرصه ) و سیصد متربنا (اعیانی )برای هرفردحقیقی و افراد تحت ولایت او از شمول این قانون خارج می باشد و داشتن و اداره هتل مشمول این معافیت نیست

بموجب تبصره 2 ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی یکباب خانه مسکونی حداکثرسیصدمترزمین (عرصه ) و سیصد متربنا (اعیانی )برای هرفردحقیقی و افراد تحت ولایت او از شمول این قانون خارج می باشد و داشتن و اداره هتل مشمول این معافیت نیست

بموجب-تبصره-2-ماده-5-قانون-مالیات-تعاون-ملی-برای-بازسازی-یکباب-خانه-مسکونی-حداکثرسیصدمترزمین-(عرصه-)-و-سیصد-متربنا-(اعیانی-)برای-هرفردحقیقی-و-افراد-تحت-ولایت-او-از-شمول-این-قانون-خارج-می-باشد-و-داشتن-و-اداره-هتل-مشمول-این-معافیت-نیست
تاریخ 20/12/73 شماره دادنامه 160 کلاسه پرونده 73/72

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بموجب تبصره 2ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب 9/12/1367"یکباب خانه مسکونی حداکثرسیصدمترزمین (عرصه )وسیصدمتربنا (اعیانی )برای هرفردحقیقی وافرادتحت ولایت اوازشمول این قانون خارج می باشد."
نظربه اینکه ماهیت فعالیت هتل درجهت تدارک محل بیتوته موقت مسافران وتوریستهاوپذیرائی ازآنان درمدت توقف درقبال دریافت مبلغ معین ودرنتیجه کسب درآمدازنوع فعالیتهای تجاری محسوب می گرددوهتل علی القاعده به منظورتحقق اهداف فوق الذکرتاسیس می شود،اطلاق واحد مسکونی به آن ومعافیت هتل ازپرداخت مالیات براساس تبصره فوق الذکر مجوزی ندارد.بنابراین دادنامه شماره 29مورخ 26/1/71شعبه 21دیوان در پرونده کلاسه 69/1246مبنی برعدم شمول معافیت مقرردرتبصره مزبوربه هتل موافق اصول وموازین قانونی می باشد.این رای به استنادقسمت آخرماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *

شماره ه/73/72 1/7/1374
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :عنایت الله قائمی
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراصادره ازشعب 4و21دیوان .
مقدمه :الف - شعبه چهارم دررسیدگی به پرونده کلاسه 69/1315موضوع شکایت آقای محمدیزدانی بطرفیت وزارت اموراقتصادی ودارائی واداره کل مالیات تعاون ملی برای بازسازی به شرح دادنامه شماره 789-31/6/70چنین رای صادرنموده است ،نظربه اینکه تبصره 2ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب 9/12/67مجلس شورای اسلامی مصرح است یک باب خانه مسکونی حداکثرسیصدمترزمین (عرصه )وسیصدمتر(اعیانی )برای هرفردحقیقی وافرادتحت ولایت اوازشمول این قانون خارج می باشد،درحالی که هیات حل اختلاف مالیاتی مفاداین تبصره رادرباره مشارالیه بااعتراض وی درنامه مورخ 19/6/69رعایت ننموده وباصراحت قانون مرقوم ،مودی اگرخانه مسکونی نداشته است اقتضاقانون این است به میزان ارزش آن ازدارائیهای دیگروی کسرواحتساب می گردیدوادعای اینکه دفترفنی وزارت دارائی مفادتبصره مذکوررانسبت به هتل محل کسب مودی که قسمتی ازآن محل سکونت مودی بوده باشد قابل تسری نمی داندموجه بنظرنمی رسد،چه اینکه اولاتفسیرقانون بامجلس است ودرثانی اونظرقانون دفترفنی وزارت اموراقتصادی ودارائی نمی تواند آن مقدارحق وحقوقی رکه قانونگذاربرای مودیان این قانون منظورنموده ،زایل ویامحدودیتی دراجراآن ایجادنماید.باعنایت به مجموع محتویات پرونده شکایت واردتشخیص وحکم به نقض رای هیات حل اختلاف موردشکایت ورسیدگی مجدددرهیات هم عرض صادرواعلام می گردد.
ب - شعبه بیست ویکم دررسیدگی به پرونده کلاسه 69/1246موضوع شکایت آقای آریاهوشیاربطرفیت اداره کل مالیات تعاون ملی وزارت اموراقتصادی ودارائی بخواسته اعتراض به رای 27/8/69وابطال آن طی دادنامه شماره 29 مورخ 26/1/71چنین رای صادرنموده است ،چون تبصره 2ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی مصوب سال 67مجلس شورای اسلامی معافیت یک باب خانه مسکونی حداکثرتاسیصدمترمربع زمین وسیصدمترمربع بنارابرای هرفردحقیقی وافراد تحت ولایت اودرنظرگرفته ودرمانحن فیه شاکی معافیت قسمتی ازهتل راکه جنبه تجاری داردتقاضانموده است شکوائیه مطروحه موجه نبوده وغیروارد تشخیص می گردد.بنابه مراتب حکم به ردشکایت صادرواعلام می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آرابشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ،شماره : 14806 9/10/1374
6

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 160

تاریخ تصویب : 1373/12/20

تاریخ ابلاغ : 1374/10/09

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.