جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


شماره72453/ت32516ن
23/12/1383
وزارت رفاه و تامین اجتماعی ـ وزارت راه و ترابری ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور درمورد نحوه اجرای بند ( ذ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1383 کل کشور که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 11750/ت30810 هـ مورخ 7/4/1383 اتخاذ شده است ، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ میشود:
1 ـ مالکیت دولت نسبت به شصت درصد (60%) از سهام و سایر حقوق و امتیازات مربوط در شرکت تولیدی تجهیزات ایمنی راه ها به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار میشود تا طبق مقررات قانون تجارت و با رعایت سایر مقررات مربوط اداره شود.
2 ـ صندوق بازنشستگی کشوری موظف است اقدامات قانونی را در مورد مالکیت سهامی که طبق این تصمیم نامه به آن واگذار شده است ، انجام دهد.
3 ـ تعیین قیمت سهام واگذاری توسط کارشناس رسمی دادگستری و یا حسابداران پذیرفته شده در جامعه حسابداران رسمی ایران که با توافق طرفین انتخاب و براساس آئین نامه اجرائی قیمتگذاری سهام دولت در شرکتها جهت پرداختن دیون به صندوقهای بازنشستگی و واگذاری به کارکنان برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و بازخریدی آنان ، موضوع تصویبنامه شماره 16324/ت27597هـ مورخ 31/3/1382 تعیین میگردد.
4 ـ درصورتی که انتـقال گـیرنده نسـبت به قیمتگذاری اعتراض داشته باشد ، مراتب اعتراض جهت اتخاذ تصمیم به کارگروه منعکس تا براساس مفاد بند (4) تصویبنامه شماره 11750/ت30810هـ مورخ 7/4/1383 تصمیم نهایی اتخاذ گردد. انتقال دهنده و انتقال گیرنده مکلف به قبول تصمیم نهایی کارگروه میباشند.
5 ـ مهلت تعیین قیمت موضوع بند (3) این تصمیمنامه حداکثر 3 ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه واگذاری میباشد.
6 ـ سازمان بازنشستگی کشوری موظف است پس از تعیین قیمت قطعی سهام واگذاری حداکثر ظرف پانزده روز مراتب را جهت ثبت در دفاتر قانونی به دستگاه های ذیربط اعلام نماید و دستگاه ذی ربط موظف به نقل و انتقال سهام در دفاتر قانونی شرکت میباشد.
7 ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و دستگاه های ذیربط معادل مبالغ قیمتگذاری سهام واگذار شده به صندوق بازنشستگی کشوری را که در اجرای بند ( ذ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1383 کل کشور تعیین میشود از یک طرف به حساب فی مابین خزانه داری کل و وزارت راه و ترابری و شرکتهای تابع بابت مطالبات خزانه داری کل ناشی از اجرای طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) انتفاعی موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب 1351 ـ و یا دیگر مطالبات خزانه منظور و به همان میزان مطالبات مذکور تسویه شده تلقی میگردد و از طرف دیگر بهحساب فی مابین صندوق بازنشستگی کشوری بابت رد دیون دولت منظور خواهد شد.
8 ـ کلیه هزینه ها جهت انجام تشریفات قانونی موضوع این تصمیم نامه به عهده انتقال گیرنده میباشد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17495
تاریخ تصویب :
1383/12/23
تاریخ ابلاغ :
1383/12/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :