×

آئین نامه اجرائی قانون اصلاح ماده (11) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها ، شهرستانها و مناطق کشور ، مصوب 1383

آئین نامه اجرائی قانون اصلاح ماده (11) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها ، شهرستانها و مناطق کشور ، مصوب 1383

آئین-نامه-اجرائی-قانون-اصلاح-ماده-(11)-قانون-تشکیل-شوراهای-آموزش-و-پرورش-در-استانها-،-شهرستانها-و-مناطق-کشور-،-مصوب-1383

وکیل


شماره 5146/ت31797هـ
3/2/1384
وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/1/1384 بنا به پیشنهاد شماره 21074/140 مورخ 25/8/1383 وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (11) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور - مصوب 1383 - تصویب نمود:
اصطلاحات و واژه های به کار برده شده در این آئین نامه در معانی مشروح زیر به کار برده میشوند :
الف ـ قانون: قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور - مصوب 1372 -
ب ـ شوراها: شوراهای آموزش و پرورش استانها ، شهرستانها و مناطق کشور.
کمکهای مردمی در مدارس به آن دسته از کمکهایی اطلاق میگرددکه توسط اولیاء دانش آموزان و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تامین بخشی از هزینه های هر مدرسه و ارتقاء فعالیتهای کمی و کیفی آن پرداخت میشود و دارای ویژگیهای زیر است:
الف ـ اعطاء آن از سوی اولیاء دانش آموزان و سایر افراد داوطلبانه باشد.
ب ـ خارج از فصل ثبت نام دریافت شود و ثبت نام مشروط به پرداخت آن نباشد.
ج ـ اخذ وجوه در مقابل ارایه رسید رسمی از سوی وزارت آموزش و پرورش در اختیار مدیران مدارس انجام شود.
کمکها و هدایـای غیرنقدی به مدارس ، مشمول مقررات اموال دولتی خواهدبود.
خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه به فعالیتهایی اطلاق میگردد که با رعایت مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش و افزون بر برنامه های رسمی برای دانش آموزان داوطلب ، تحتنظر مسئولین مدارس در داخل و خارج از مدرسه ارایه میگردد.
خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه شامل دروس جبرانی ،تکمیلی و تقویتی و فعالیتهای فرهنگی ، هنری ، ورزشی ، بهداشتی و بازدیدهای علمی ،گروهی دانشآموزی ، اردوها میباشد.
شوراها موظفند در چارچوب سیاستهای آموزش و پرورش با توجه بهشرایط و مقتضیات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مناطق خود ضوابط ، نحوه و میزان دریافت و هزینه وجوه یاد شده را تصویب و به ادارات آموزش و پرورش منطقه ابلاغ نموده و بر اجرای آن نظارت نمایند.
مدیران و رؤسای آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق موظفند با مساعدت شوراها و استفاده از امکانات رسانهای محلی و منطقهای ، بستر مناسبی برای جلب مشارکت همه جانبه مردم و اولیاء دانش آموزان فراهم و نسبت به اجرای مصوبات شوراها و اخذ وجوه در مدارس با همکاری انجمن اولیاء و مربیان اقدام نمایند.
وجوه دریافتی حاصل از کمکهای مردمی و خدمات فوق برنامه به استناد بندهای (2) و (4) ماده (11) قانون و ماده (7) آئین نامه نحوه مصرف هدایای نقدیکه برای مصارف خاص به وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهدا میشود ، موضوع تصویبنامه شماره 60271/ت26443هـ مورخ 28/11/1381 هیئت وزیران ، از منابع مالی مدرسه محسوب و به حساب مدرسه واریز و با رعایت مصوبات شوراها ، زیرنظر شورای مالی آن مدرسه هزینه میگردد.
هزینهوجوه دریافتی در مدارسی که به صورت هیئت امنایی اداره میشوند ، با رعایت مصوبات شوراها و هیئت امناء زیر نظر شورای مالی مدرسه خواهد بود.
نظارت بر حسن اجرای دقیق این آئین نامه و صدور دستورالعمل اجرائی آن به عهده وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 17520

تاریخ تصویب : 1384/01/24

تاریخ ابلاغ : 1384/02/05

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.