جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


تاریخ 8/11/73 شماره دادنامه 136 کلاسه پرونده 73/143

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه ماده 5 آئین نامه اجرائی تبصره 85 قانون برنامه وبودجه سال 1356کل کشورموضوع تفویض اختیارتشخیص گروه بالاترین شغل دوران خدمت مستخدمین رسمی ازطریق طبقه بندی یاهمطرازی به شورای سازمان اموراداری واستخدامی کشور و عنایت به مقررات طرح طبقه بندی مشاغل معتبرومجری تاتاریخ 1/1/56 موضوع تخصیص پست ثابت سازمانی فرمانداران درجه 3 و4 درگروه 9 جدول پیوست ماده 32 قانون استخدام کشوری دادنامه شماره 342 مورخ 3/6/71شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری مشعربرردشکایت بخواسته استفاده ازگروه 10 به اعتبارتصدی سمتهای مذکوردراجرای تبصره 85 قانون فوق الذکرموافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود.این رای به استنادقسمت آخرماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *

شماره ه/73/143 19/5/1374
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :حسن صانعی .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراصادره ازشعب 19و20دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف - شعبه نوزدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 70/719موضوع شکایت آقای حسن صانعی بطرفیت وزارت کشور،سازمان اموراداری واستخدامی کشوربخواسته ارتقاازگروه 9به گروه 10طی دادنامه شماره 342-3/6/71چنین رای صادرنموده است :نظربه اینکه همطرازی موضوع تبصره 85بودجه سال 1356 درموردشاکی اعمال گردیده وتغییرات بعدی همطرازی تسری به کارمندان بازنشسته نداردمگردرقوانین موضوعه پیش بینی وقیدگردد،نظربه اینکه مشارالیه درزمان اجرای همطرازی موضوع تبصره 85 قانون برنامه وبودجه سال 56 کل کشورفرمانداران درجات 3و4درگروه 9قابل تخصیص بوده اندازحداکثر گروه شغلی پست موردتصدی خودبهره مندگردیدتخلف ازمقررات وتضییع حق وی مشهودنیست لذاشکایت نامبرده موجه ومستندنمی باشد.بنابه مراتب فوق حکم به ردشکایت شاکی صادرواعلام می گردد.
ب - شعبه بیستم دررسیدگی به پرونده کلاسه 70/734موضوع شکایت آقای میرجعفری حسینی زاده تبریزی بطرفیت وزارت کشور،سازمان اموراداری و استخدامی کشوربخواسته ارتقاازگروه 9به گروه 10ودریافت مابه التفاوت براساس تبصره 85قانون برنامه بودجه سال 1356کل کشورطی دادنامه شماره 644-7/10/72چنین رای صادرنموده است :باعنایت به مفادپاسخ شماره 23/25419-6/7/71مدیرکل اموراداری وزارت کشورعلت عدم اجرای تبصره 85 بودجه سال 56درموردشاکی تخصیص یافتن بالاترین گروه پست موردتصدی درزمان اشتغال (گروه 9)برای نامبرده درزمان اجرای مرحله دوم قانون استخدامی کشوری (1/7/52)بوده وبااجرای مرحله دوم درآن تاریخ کلیه مستخدمین که قبل ازاجرای آن دارای عنوان سازمانی بالاتربوده اندازبالاترین گروه شغلی تخصیصی بهره مندگردیده واین بدین معنی است که براساس مفادآئین نامه اجرائی تبصره 85 مشاغلی که مستخدم بعدازاجرای مرحله دوم بعهده داشته نمی تواندملاک تعیین گروه دراجرای تبصره مذکورقرارگیردوتعیین گروه مجددبافرض تعیین آن دراجرای مرحله دوم موردی نداشته است ،درحالیکه شاکی قبل ازتاریخ اجرای مرحله دوم (1/7/52)بموجب ابلاغ 15/8/42دربالاترین پست دوران خدمت خودبه عنوان فرماندارنهاوندمنصوب ومتصدی گردیده بوده است .علیهذااستحقاق برخورداری ازگروه 10دربازنشستگی خودبراساس فهرست همطرازی شغلی فرمانداریهاراداشته است وبه همین جهت حکم به ورود شکایت نامبرده دراین خصوص ولزوم ارتقاوی ازگروه 9به 10وپرداخت مابه التفاوت مربوطه دراجرای تبصره 85 قانون بودجه سال 56 صادرواعلام می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آرابشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ،شماره : 14748 29/7/1374
6
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
136
تاریخ تصویب :
1373/11/08
تاریخ ابلاغ :
1374/07/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :