جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


شماره 2084 26-2-43
وزارت دادگستری
هئیت وزیران در جلسه 23-2-43 بنا به پیشنهاد شماره 537 ر7ر6ر2ر43 وزارت دادگستری ماده دوم و تبصره ماده نهم تصویبنامه مورخ 20/2/36 راجع به اساسنامه بنگاه حمایت زندانیان را بشرح ذیل اصلاح و تصویب نمودند.
ماده دوم اصلاحی در مقر هر دادگاه شهرستان دادستان شهرستان و در مقر هر دادگاه بخش مستقل بر حسب ضرورت و بنا به پیشنهاد شهربانی کل کشور و تصویب وزارت دادگستری رئیس دادگاه بخش مستقل موافق این تصویب نامه بنگاه حمایت زندانیان را تشکیل خواهد داد.
تبصره اصلاحی ماده نهم در شهرستانها هیئت مدیره مرکب از دادستان شهرستان فرماندار، رئیس شهربانی و چهار نفر از معتمدین محل خواهد بود و در بخشهائی که مبادرت بتاسیس بنگاه حمایت زندانیان میشود بجاتی دادستان شهرستان رئیس دادگاه بخش مستقل و بجای فرماندار(در صورتیکه سازمان فرمدانداری وجود نداشته باشد) بخشدار انجام وظیفه می نمایند.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است
وزیر مشاور- دکتر هادی هدایتی
نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
5618
تاریخ تصویب :
1343/02/23
تاریخ ابلاغ :
1343/03/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :