جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


شماره 4ر923 وزارت آب و برق 14/3/43
هئیت وزیران در جلسه مورخ 13/3/43 بنا به پیشنهاد شماره 40-90/3/43 وزارت آب و برق و موافقت شماره 68 رم مورخ 5/3/43 سازمان برنامه باستناد ماده 2 قانون تاسیس وزارت آب برق تصویب نمودند که وظایف و اختیارات سازمان برنامه و مدیرعامل سازمان برنامه در موسسات زیر:
1) سازمان آب و برق خوزستان
2) " " " کرج
3) " " " آذربایجان
4) " " " منطقه سفید رود
بوزارت آب و برق و وزیر آب و برق واگذار شود.
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است.
وزیر مشاور- دکتر هادی هدایتی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
5634
تاریخ تصویب :
1343/03/13
تاریخ ابلاغ :
1343/03/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :