جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


شماره 1068 26/1/43
وزارت آب و برق
هئیت وزیران در جلسه مورخ 26/1/43 بنا به پیشنهاد شماره 87-24/1/43 وزارت آب و برق و موافقت شماره 1874-24/1/43 وزارت کشاورزی باستناد ماده 2 قانون تاسیس وزارت آب و برق تصویب نمودند که بنگاه مستقل آبیاری با بودجه مربوطه و با توجه بصورت مجلس مورخ 17ر1ر43 تنظیمی بین دو وزارتخانه مذکور منضم باین تصویبنامه به وزارت آب و برق منتقل و کلیه وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی و وزیر کشاورزی مندرج در قوانین و مقررات مربوطه به وزارت آب و برق و وزیر آب و برق واگذار بشود.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
وزیر مشاور- دکتر هادی هدایتی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
5654
تاریخ تصویب :
1343/01/26
تاریخ ابلاغ :
1343/04/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :