جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


شماره 1804 9/2/43
وزارت آب و برق
هئیت وزیران در جلسه مورخ 9/2/43 بنا بپیشنهاد شماره 204-6/2/43 وزارت آب و برق و موافقت شماره 1743-7/2/43 وزارت کشور و شهرداری تهران باستناد ماده2 قانون تاسیس وزارت آب و برق تصویب نمودند که وظائف و اختیارات وزارت کشور و شهرداری تهران و وزیر کشور و شهردار تهران در بنگاه برق تهران بوزارت آب و برق و وزیر آب و برق واگذار شود.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
وزیرمشاور- دکترهادی هدایت
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
5654
تاریخ تصویب :
1343/02/09
تاریخ ابلاغ :
1343/04/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :