جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


شماره 4142 6/3/43
وزارت آب و برق
هئیت وزیران در جلسه مورخ 6/3/43 بنا به پیشنهاد شماره 441 مورخ 6/3/43 وزارت آب و برق باستناد قسمت اخیر ماده 3 قانون تاسیس وزارت آب و برق اساسنامه شماره 30483 مورخ 18/5/41 بنگاه برق تهران را لغو و اساسنامه سازمان برق تهران را بشرح پیوست که مشتمل بر 8 ماده و 1 تبصره است بجای آن تصویب مینماید.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است
وزیر مشاور- دکتر هادی هدایتی
اساسنامه سازمان برق تهران
ماده1) برای اجرای مقاصد زیر:
الف- تامین برق تهران و حومه از طریق احداث تاسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق برای مصارف خانگی و روشنائی شهری و تجاری و صنعتی وکشاورزی.
ب- نگهداری و اداره و بهره برداری از تاسیسات موجود یا تاسیساتی که برای اجرای وظائف مذکور در فوق ایجاد خواهد گردید و همچنین خرید و فروش نیروی برق طبق مقررات مذکور در قانون سازمان برق ایران و هرگونه معاملات لازم برای نگهداری و اداره و بهره برداری تاسیسات.
ج- مشارکت در موسسه برق ناحیه ای یا منطقه ای تهران که بموجب ماده 3 قانون تاسیس وزارت آب و برق بوجود خواهد آمد.
سازمانی تحت نظر وزارت آب و برق بنام سازمان برق تهران که دارای شخصیت حقوقی میباشد تشکیل و بر طبق اصول بازرگانی و مقررات این اساسنامه عمل می نماید.
بنگاه فعلی برق تهران با تمام تشکیلات دارائی ووظایف و اختیارات و اعتبارات و تعهدات خود بصورت سازمان برق تهران در می آید و این سازمان از هر لحاظ جانشین بنگاه برق تهران خواهد بود.
در صورت مشارکت سازمان برق تهران در موسسه برق ناحیه ای یا منطقه ای شهرداری معادل سرمایه ارزیابی شده تاسیسات برق تهران در موسسات مذکور سهیم خواهد شد.
ماده2- مرکز اداری سازمان در تهران ومنطقه عملیاتش تهران و حومه آن و شمیران می باشد.
ماده3- از تاریخ تصویب این اساسنامه ایجاد تاسیسات خصوصی تولید و توزیع برق برای مصارف عمومی در منطقه عمل سازمان برق تهران منوط بصدور پروانه بر طبق ماده7 قانون تاسیس سازمان برق ایران خواهد بود.
ماده4- ارکان سازمان برق تهران عبارتست از:
الف- مدیرعامل
ب- هئیت نظارت مالی
ماده5- مدیرعامل سازمان برق تهران بالاترین مرجع اداری و اجرائی سازمان بوده و دارای کلیه حقوق و اختیارات لازم برای اجرای وظائف مندرج در این اساسنامه می باشد که طبق حکم وزارت آب و برق و با صدور فرمان همایونی منصوب میگردد و مسئول حسن اداره امور سازمان بوده و نماینده قانونی سازمان برق تهران در مراجع اداری و قضائی خواهد بود.
استخدام و عزل و نصب کارکنان و تشکیل سازمان اداری و فنی لازم و تنظیم و اجرای بودجه پس از تصویب و تهیه ترازنامه و گزارش عملیات سالانه که حداکثر تا آ×ر خردادماه هرسال برای سال قبل باید آماده شود نیز جزو وظایف مدیر عامل می باشد.
تبصره- مدیرعامل می تواند قسمتی از وظائف و اختیارات خود را بمسئولیت خود بکارکنان ذیربط تفویض نماید.
ماده6- هیئت نظارت مالی مرکب از سه نفر خواهد بود که دو نفر آن توسط وزارت آب و برق و یکنفر آن از طرف انجمن شهر تهران و در غیاب انجمن شهر توسط وزیر کشور بقائم مقامی انجمن شهر انتخاب می شوند.
ماده 7 - وظائف هئیت نظارت عبارتست از:
الف- بررسی و تائید بودجه پیشنهادی مدیرعامل برای تسلیم بوزارت آب و برق جهت تصویب.
ب- نظارت در بودجه عمرانی که برای ساختمان و احداث تاسیسات مصرف میشود و تصویب کلیه قراردادها و معاملات.
ج- بررسی و تائید ترازنامه و گزارش عملیات سالانه و تسلیم آن بوزارت آب و برق برای تصویب.
ماده 8 -آئین نامه های لازم برای اجرای این اساسنامه بنا به پیشنهاد مدیرعامل و تائید هیئت نظارت پس از تصویب وزارت آب و برق بمورد اجراء گزارش خواهد شد.
نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
5654
تاریخ تصویب :
1343/03/06
تاریخ ابلاغ :
1343/04/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :