جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


قانون راجع باجاره تاسیس کارخانه تهیه و ساخت سموم مربوط بدفع آفات نباتی
ماده واحده- بوزارت کشاورزی اجازه داده میشود بمنظور تهیه و ساخت سموم جهت و دفع آفات نباتی در ایران با مشارکت سازمان مرکزی تعاون روستائی و یک شرکت خارجی که با رعایت قانون جلب سرمایه های خارجی حاضر بسرمایه گذاری در ایران باشد و صلاحیت آن از هر لحاظ مورد قبول وزارت کشاروزی قرار گیرد کارخانه ای در ایران تاسیس کند.
سهم الشرکه وزارت کشاورزی علاوه بر سهام نقدی معادل و بیست و پنج میلیون ریال سهام غیر نقدی بصورت اراضی و تاسیسات وماشین آلات بنگاه شیمیائی وابسته بوزارت کشاروزی در شهرستان کرج میباشد که بوسیله کارشناسان منتخب از طرف وزارتخانه مزبور ارزیابی خواهد شد.
لایحه قانونی فوق مشتمل بر ماده واحده که در جلسه پنجشنبه اول اسفند ماه یکهزار و سیصد و چهل و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه دوشنبه چهارم خردادماه یکهزار و سیصد و چهل و سه شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - مهندس شریف امامی
اصل فرمان همایونی و قانون در دفتر نخست وزیر است
نخست وزیر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
5654
تاریخ تصویب :
1342/12/01
تاریخ ابلاغ :
1343/04/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :