جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


شماره 10965/6 28/6/43
آئین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی
برای اینکه در مقام اجراء قسمت دوم ماده 55 قانون مجازات عمومی در مورد تخفیف و تبدیل کیفرها دادستانها و کمیسیون عفو و بخشودگی رویه هماهنگی و یکنواختی را اتخاذ و بموقع اجراء گذارند و در حقیقت تخفیف و تبدیل مجازات خود موجب اجراء عدالتی گردد که دادگاهها پایه آنرا گذارنده آئین نامه زیر را مقرر میدارد:
ماده1- برای اجرای قسمت دوم ماده 55 قانون مجازات عمومی هر سال چهاربار:
1) بمناسبت عید نوروز و آغاز سال
2) بمناسبت قیام ملی بیست و هشتم مرداد
3) بمناسبت میلادمسعود اعلیحضرت همایون شاهنشاه
4) بمناسبت سالروز اعلامیه جهانی حقوق بشر ( نوزدهم آذرماه ) کمیسیونی تحت نظر رئیس اداره فنی مرکب از دادستان استان مرکز و دادستان دیوان کیفرکارکنان دولت و دادستان شهرستان تهران و نماینده وزارت جنگ ( با حداقل درجه سرهنگی) و رئیس اداره زندان تشکیل میشود که جلسات آن با حضور کلیه اعضاء رسمیت خواهد داشت.
در مواردیکه مقتضی باشد وزیر دادگستری دستور تشکیل کمیسیون را بطور فوق العاده و در غیر مواعد مزبور خواهد داد.
ماده2- کسیکه تقاضای عفو دارد باید در تقاضا نامه خود نکات زیر را درج نماید:
1) هویت محکوم علیه
2) دادگاه صادر کننده حکم
3) موضوع جرم و میزان محکومیت
4) مجموع مدتیکه محکوم علیه قبل از تاریخ اجراء حکم در زندان بسر برده.
5) تاریخ قطعیت حکم و اجراء آن
و تقاضانامه خود را بدادستانی که دستور اجراء حکم را داده است تسلیم نماید.
ماده3- دادستان در صورتیکه شرایط زیر موجود باشد برای محکوم علیه پیشنهاد عفو مینماید:
1) در مورد مجازاتهای حبس موقت مجازات در حال اجرا باشد و ثلث از مدت آن سپری گردیه باشد و در مورد مجازات حبس موید محکوم علیه مدت ده سال تمام زندانی شده باشد و در هر دو مورد اجرای مجازات در روحیه محکوم علیه موثر شده و موجب تنبه او گردیده باشد.
2) در مورد مجازاتهای نقدی محکوم علیه بعلت عدم قدرت تادیه در زندان باشد.
3) در مورد مجازات اعدام محکوم علیه در زندان باشد.
4) در مورد جرائم مالی محکوم علیه مال معوض جرم را رد کرده یا رضایت زیان دیده از جرم را فراهم نموده باشد.
ماده4- دادستان در مورد اشخاص زیر پیشنهاد عفو نخواهد نمود:
1)کسانیکه بعلت تکرار جرم طبق شقوق ماده 25 اصلاحی قانون مجازات عمومی محکوم گردیده باشند
2)کسانکیه یکبار از عفو استفاه نموده باشند
ماده5- دادستان بضمیمه پیشنهاد خود رونوشت کامل قرار مجرمیت و کیفرخواست و دادنامه محکومیت و دادنامه فرجامی و گذشت نامه زیان دیده از جرم را( در صورتیکه وجود داشته باشد) باداره فنی ارسال خواهد داشت.
ماده6- در پیشنهاد عفو باید مطالب زیر درج شود:
1) هویت و شغل و سن محکوم علیه حین ارتکاب جرم
2) هویت و سن مجنی علیه( در مورد جرائم نسبت بافراد)
3) تاریخ و محل وقوع و عنوان جرم با مورد استناد دادگاه.
4) شماره و تاریخ دادنامه محکومیت و دادگاه صادر کننده دادنامه، تاریخ قطعیت دادنامه خوصیات مجازات
5) تاریخ شروع اجرای مجازات و مدتیکه محکوم علیه قبل از آن زندانی بوده است.
6) تعداد عائله محکوم علیه و وضع معیشت آنان
7) میزان تاثیر اجرای مجازات در روحیه محکوم علیه
8) جهات پیشنهاد عفو
ماده7- اداره فنی وزارت دادگستری دارای دفتری خواهد بود که پیشنهادات عفو با ذکر خصوصیات آن به محض وصول بترتیب در آن ثبت میشود- دفتر مزبور دارای ستونهائی خواهد بود که تاریخ طرح پیشنهاد در کمیسیون ومفادتصمیم کمیسیون و تاریخ توشیح ملوکانه و تاریخ و شماره ابلاغ عفو و بخشودگی در آنها درج میگردد.
ماده8-پیشنهادات عفو بتدریج از طرف رئیس اداره فنی در کمیسیون مطرح میوشد وکمیسیون در هر مورد نظر خود را اظهار مینماید.
ماده9- اظهارنظر بر قبول پیشنهاد عفو باید مدلل و موجه بوده و نظر صریح کمیسیون بر تخفیف یا تبدیل مجازات(طبق ماده55 قانون مجازات عمومی) در صورتمجلس کمیسیون درج و بامضاء اعضاء کمیسیون برسد.
ماده10- رد پیشنهاد عفو مانع طرح مجدد آن در کمیسیون دوره بعد نخواهد بود.
ماده11- در مقام تخفیف کمیسیون فقط میتواند طبق ماده 55 تا یکربع از مجازات را تخفیف دهد.
ماده12-کمیسیون در مقام تبدیل مجازات بیک درجه پائین تر نوع ومیزان مجازات جدید را با رعایت تناسب تعیین خواهد نمود باین توضیح که همان تناسب مجازات قبلی نسبت بحداقل و حداکثر باید در مجازات جدید نسبت بحداقل و حداکثر درجه پائین تر موجود باشد.
ماده13- حبس های تادیبی طبق ماده9 قانون مجازات عمومی باقامت اجباری با ذکر مدت تبدیل خواهد شد ولی حبس در دارالتادیب قابل تبدیل به مجازات دیگری نیست.
ماده14- پیشنهادات عفو در فهرست جامعی که از طرف اداره فنی تهیه میشود بترتیب درج و چند روز قبل از روزهای مذکور در ماده 1 برای ملاحظه وزیر دادگستری ارسال میگردد.
ماده15-وزیر دادگستری پس از موافقت با پیشنهادات اداره فنی فهرست عرض را تنظیم و از طریق نخست وزیری برای تصویب و توشیح ملوکانه ارسال میدارد.
ماده16-بمحقض آنکه فهرست عرض بتوشیح ملوکانه رسید اداره فنی مفاد آنرا بدادستانهای مربوط برای اجرا ابلاغ مینماید.
ماده17- رونوشتی از فهرست مزبور نیز بلافاصه پس از توشیح ملوکانه بوسیله اداره فنی باداره زندان مرکزی ابلاغ می شود.
ماده18-آئین نامه عفو و بخشودگی مصوب مهرماه 1324وآئین نامه اصلاح ماده 1 آئین نامه عفو و بخشودگی مصوب 10/9/42 از این تاریخ ملغی است.
وزیر دادگستری
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
5713
تاریخ تصویب :
1343/06/28
تاریخ ابلاغ :
1343/07/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :